Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;. Diakon Orlando Fernandez Guerra (t.v.) og Biskop Juan Dei Dios Hernandez Ruiz (t.h.) Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /> <a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Diakon Orlando Fernandez Guerra (t.v.) og Biskop Juan Dei Dios Hernandez Ruiz (t.h.) Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

«Bibelen er som luft for lungene»

09. januar 2014. Tekst: Hans J. Sagrusten / Foto: Dag Kjær Smemo

På Cuba er det stor mangel på bibler. De 58 ulike kirkesamfunnene på Cuba har sammen anslått det reelle behovet til å ligge omkring 950 000 bibler.

Orlando Fernandez Guerra (50) er diakon i den romersk-katolske kirke i Havana. Noe han bruker mye tid på, er de mange bibelstudie- og bønnegruppene i kirken. I og utenfor Havana kommer 542 slike grupper sammen, med syv til ti medlemmer i hver, for å lese Bibelen og be sammen. I hele landet har den katolske kirke 2330 slike grupper.

Orlando skriver og trykker hver uke et papirark som han kaller «El Missionaro» - misjonæren. Dette arket sender han ut til alle gruppene, med et bibelstudieopplegg som er lett å følge. Kirken får mange positive tilbakemeldinger om hva disse gruppene har å si for dem som er med.

Mange av dem som er med i bibelstudiegruppene til Orlando, bor i fattige områder av Havana der de færreste har sin egen bibel. Dette må Orlando ta hensyn til når han sender ut «El Missionaro».

- Siden så mange ikke har sin egen bibel, trykker vi også bibelteksten på studiearket.

På Cuba er det stor mangel på bibler. De 58 ulike kirkesamfunnene på Cuba har sammen anslått det reelle behovet til å ligge omkring 950 000 bibler. Derfor har flere bibelselskaper, blant andre Det Norske Bibelselskap, gått sammen om kampanjen «En million bibler til Cuba», som skal fullføres innen tre år. Biblene som blir finansiert gjennom denne kampanjen, skal fordeles blant alle kirkene.

Orlando tar oss med til biskopen i Havana, Juan De Dios Hernandez Ruiz (65). Biskopen bekrefter det Orlando har sagt om mangelen på bibler:

- Det er nesten umulig å forstå at det finnes kristne som ikke kjenner Bibelen og ikke har tilgang til denne rike delen av vår kultur, sier han.

Men studieopplegg som «Lectio Divina» hjelper folk til å gi Bibelen plass i dagliglivet, sier biskopen:

- Vi kan ikke bare dele ut Bibelen, uten litteratur som hjelper folk å forstå den. De må få systematisk opplæring gjennom kurs, og et vitnemål når de har fullført, sier han.

Den katolske kirke i Havana har derfor egne programmer for bibelopplæring til barn og unge. De har i tillegg planer om et eget ressurssenter for bibelstudier ved katedralen, der folk kan lese Bibelen og annen kristen litteratur, og en bokhandel. Biskopen forteller at kirken i Havana blant annet ønsker seg en bibelutgave der studieopplegget «Lectio Divina» er trykt som hjelpestoff bak i boka.

Når vi spør hvilken plass Bibelen burde ha i livet til en kristen, slår biskopen ut med armene og smiler, som om han ville si «Hvor skal jeg starte?»

- Bibelen har en fundamental plass i livet til en kristen, som basis for troen. Guds ord vil ha en virkning i livet til folk. Ingen ting annet kan ta den plassen i livet til en kristen.

- Bibelen er for en kristen som oksygen er for lungene!


Nynorsk:

«Bibelen er som luft for lungene»

Orlando Fernandez Guerra (50) er diakon i den romersk-katolske kyrkja i Havana. Noko han brukar mykje tid på, er dei mange bibelstudie- og bønegruppene i kyrkja. I og utanfor Havana kjem 542 slike grupper saman, med sju til ti medlemmar i kvar, for å lese Bibelen og be saman. I heile landet har den katolske kyrkja 2330 slike grupper.

Orlando skriv og trykkjer kvar veke eit papirark som han kallar «El Missionaro» - misjonæren. Dette arket sender han ut til alle gruppene, med eit bibelstudieopplegg som er lett å følgje. Kyrkja får mange positive tilbakemeldinger om kva desse gruppene har å seie for dei som er med.

Mange av dei som er med i bibelstudiegruppene til Orlando, bor i fattige område av Havana der dei færraste har sin eigen bibel. Dette må Orlando ta omsyn til når han sender ut «El Missionaro».

- Sidan så mange ikkje har sin eigen bibel, trykkjer vi òg bibelteksta på studiearket.

På Cuba er det stor mangel på biblar. Dei 62 ulike kirkesamfunnene på Cuba har saman rekna det reelle behovet til å liggje omkring 950 000 biblar. Difor har fleire bibelselskap, blant andre Det Norske Bibelselskap, gått saman om kampanjen «Ein million biblar til Cuba», som skal fullførast innan tre år. Biblane som blir finansierte gjennom denne kampanjen, skal fordelast blant alle kyrkjene.

Orlando tek oss med til biskopen i Havana, Juan Dei Dios Hernandez Ruiz (65). Biskopen stadfestar det Orlando har sagt om mangelen på biblar:

- Det er nesten umogleg å forstå at det finst kristne som ikkje kjenner Bibelen og ikkje har tilgjenge til denne rike delen av kulturen vår, seier han.

Men studieopplegg som «Lectio Divina» hjelper folk til å gje Bibelen plass i dagleglivet, seier biskopen:

- Vi kan ikkje berre dele ut Bibelen, utan litteratur som hjelper folk å forstå han. Dei må få systematisk opplæring gjennom kurs, og eit vitnemål når dei har fullført, seier han.

Den katolske kyrkja i Havana har difor eigne program for bibelopplæring til born og unge. Dei har i tillegg planar om eit eige ressurssenter for bibelstudier ved katedralen, der folk kan lese Bibelen og annan kristen litteratur, og ein bokhandel. Biskopen fortel at kyrkja i Havana blant anna ynskjer seg ei bibelutgave der studieopplegget «Lectio Divina» er trykt som hjelpestoff bak i boka.

Når vi spør kva for ein plass Bibelen burde ha i livet til ein kristen, slår biskopen ut med armane og smiler, som om han ville seie «Kvar skal eg starte?»

- Bibelen har ein fundamental plass i livet til ein kristen, som basis for trua. Guds ord vil ha ein verknad i livet til folk. Ingen ting anna kan ta den plassen i livet til ein kristen.

- Bibelen er for ein kristen som oksygen er for lungene!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO