Gå til innhold

37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Biskop Pavly

Foto: Biskop Pavly

«Auget - lyset - handa»

12. mai 2015. Hans J. Sagrusten

Under vignetten «Bibelstudiar frå heile verda» presenterer vi enkle metodar for bibelgrupper - denne gongen ein metode frå Egypt.

Då biskop Pavly frå Egypt var i Noreg på Bibeldagen 2015, leia han eit bibelstudium ved Bibelskolen i Grimstad. Denne metoden brukar han ofte i mindre grupper blant unge i Egypt. Metoden har tre steg:

 • Med auget gjer vi observasjonar i teksta.
 • Med lyset freistar vi å finne bodskapen i teksta.
 • Med handa spør vi kva teksta utfordrar oss til å gjera.

Biskopen byrja med spørsmål som skulle få deltakarane til å lesa teksta nøye. Sidan stilte han spørsmål etter bodskapen i teksta. Til slutt spurde han kvar einskild: «Kva vil du gjera etter å ha lese dette?»

Det gjev ei rik forståing av teksta å høyre svara frå fleire ulike menneske. I spalta til venstre finn du nokre av dei svara som deltakarane i Grimstad gav.

Slik gjer de det:

Leiaren førebur ei rad med spørsmål ut frå dei tre punkta auget - lyset - handa. I oversikta nedanfor finn ein nokre døme på slike spørsmål. Leiaren skal gje deltakarane god tid til å tenkje, før dei svarar. Leiaren skal ikkje gje si vurdering av svara, men la alle i gruppa koma fram med tankane sine. Til saman vil dei ulike svara gje ei brei forståing av teksta. Metoden høver godt for korte tekster frå evangelia.

1. Auget - kva står det i teksta?

 • Kor mange substantiv/verb/pronomen er det?
 • Kor mange personar møter de?
 • Kvar utspelar handlinga seg?
 • Kva gjer dei ulike personane?
 • Kva er grunnen til at dei handlar slik?

2. Lyset - kva er bodskapen i teksta?

 • Korleis reagerer dei som Jesus møter?
 • Kjem nokon i ein valsituasjon med fleire alternativ?
 • Skjer det ei forandring med nokon av dei?
 • Kva seier teksta er grunnen til endringa?
 • Kva vil de seia er bodskapen i teksta?

3. Handa - kva utfordrar teksta deg til å gjera?

 • Kva får du lyst til å endre på når du les dette?
 • Er det noko i haldningane dine du vil endre?
 • Er det ei handling du blir inspirert til å gjera?
 • Kven vil få glede eller hjelp av dette?
 • Når vil du gjera det?

Forslag til tekster:
Matteus 9,9–11, Markus 5,25–34, Markus 10,17– 22, Lukas 8,1–3, Lukas 10,38–42, Lukas 17,11–16, Johannes 6,66–69

– Eg vil bli flinkare til å sjå menneske

«Kvifor et meisteren dykkar i lag med tollarar og syndarar?»
(Matt 9,11)

Etter å ha studert teksta i Matteus 9,9–11 om Jesus som var til bords med tollarar og syndarar, sa deltakarane under bibelstudiet «Auget – lyset – handa» i Grimstad:

– Eg vil bruke meir tid saman med folk som andre ser ned på.

– Eg vil få fleire vener som ikkje er kristne.

– Eg vil bli flinkare til å sjå menneske.