Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Policy

Bibelselskapets virksomhet omfatter både gaveinnsamling og salg av bibler og forlagsprodukter. Det er en hovedmålsetning for Bibelselskapet å opprettholde et tillitsfullt forhold til dem som støtter oss med gaver og forbønn.

Innsamlingsarbeidet drives med en målsetning om å gi Guds ord til mennesker på et språk de forstår til en pris de kan betale. Det er svært viktig at du som giver opplever tillit til Bibelselskapet og arbeidet som drives. For å opprettholde de gode relasjonene legger vi vekt på redelighet og varsomhet i vår kommunikasjon. Bibelselskapets behandling av personopplysninger skal utføres i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Vårt mål er å bevare personlig integritet og privatlivets fred, og å sikre at våre opplysninger er korrekte (jf. personopplysningslovens § 1).

Slik bruker vi pengene
Bibelselskapets innsamlingsarbeid drives med en målsetning om å gi Guds ord til mennesker på et språk de forstår til en pris de kan betale. For hvert enkelt innsamlingsprosjekt har vi et klart angitt formål og all informasjon vi gir skal være redelig.

Generelt sett går innsamlede midler til følgende formål: oversettelse, produksjon, distribusjon, subsidiering av bibler for salg, støtte til bibelbruk og bibelmisjon. All innsamlingsaktivitet er foretatt på basis av reelle budsjetter. Vi etterstreber å holde innsamlingskostnadene på et lavt nivå. Gir ikke innsamlingen god nok avkasting, avsluttes den innen rimelig tid. Innsamlede midler overføres og kontrolleres av De forente bibelselskaper. De forente bibelselskaper er en paraplyorganisasjon som muliggjør og legger til rette for arbeidet vi mellom samarbeidspartnerne i de nasjonale bibelselskapene. De følger opp og rapporterer resultatene av de ulike prosjektene.

Innsamlingsetikk
Det er svært viktig for oss at våre givere har tillit til oss. Vi ønsker å være varsomme i vår kommunikasjon for å skape gode relasjoner mellom Bibelselskapet og giverne. Dersom vi bruker telefonen i innsamlingsformål sier vi hvem som ringer og hva innsamlingen går til. På telefonen skal våre ansatte og eventuelle samarbeidspartnere opptre korrekt og høflig. De skal på ingen måte utøve noe press overfor potensielle givere.

Når vi inngår avtaler som forplikter giverne til å gi flere bidrag over tid, vil vi gjøre dette skriftlig. Giverne skal være myndige og enhver står fritt til når som helst å si opp avtalen.

Vi følger norsk lov for stiftelser og har et eget styre, ekstern revisor og skriftlige regler og rutiner for innsamling. Vi avlegger regnskap i henhold til norsk lov. Alle kan kreve å få innsyn i avlagte regnskaper og revisors beretning hos oss. Er du av den oppfatning at vi ikke har opptrådt korrekt, kan du klage til vår revisor.

Personvern
Bibelselskapets behandling av personopplysninger skal utføres i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Vårt mål er å bevare personlig integritet og privatlivets fred, og å sikre korrekte opplysninger (jf. personopplysningslovens § 1).

Se også: Behandling av personopplysninger i Bibelselskapet

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO