Gå til innhold

21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Behandling av personopplysninger

Stiftelsen Det Norske Bibelselskap (Bibelselskapet) behandler personopplysninger som et ledd i å realisere stiftelsens formål. Målsettingen er at alle som berøres av denne behandlingen vil oppleve å bli møtt med respekt, gis fullt innsyn i de opplysninger som er registrert, og så langt det er mulig få sine registreringsønsker oppfylt.

Personopplysningene skal ved eventuell oppbevaring, kopiering og forsendelse sikres slik at uvedkommende ikke får tilgang. Personopplysninger som det ikke lenger er bruk for skal slettes på en betryggende måte.

Bibelselskapet skal benytte informasjonssystemer som er sikre og godt vedlikeholdt og som gir stiftelsen god støtte i å behandle personopplysninger og annen verdifull informasjon slik at denne er korrekt og tilgjengelig til bruk for å oppfylle stiftelsens formål. For å realisere disse målsettingene er det etablert interne kontrolltrollrutiner som skal ivareta både systemsikkerhet og gode arbeidsrutiner.

Felles informasjonssystemer
Bibelselskapet finansierer i hovedsak sin ideelle virksomhet gjennom innsamling av gaver og salg av bibler og andre bøker. Giveropplysninger lagres i samme database som informasjonen om kundene. Dersom adresseendring meldes, vil denne informasjonen også brukes til oppdatering av både kunder og givere. Alle som kjøper bøker mottar dessuten magasinet Bibelgaven gratis i ett år.

Sentralt i arbeidet står gode rutiner for registrering, ajourhold, merking og sletting av kontaktinformasjon i databasen. Generalsekretæren er øverste sikkerhetsleder i Bibelselskapet.

Hvilke opplysninger behandler Bibelselskapet?
I tillegg til grunndata som navn, adresse og telefonnummer registreres også alle inngående og utgående fakturaer og transaksjoner. Personopplysninger om eksterne kontakter inneholder ikke sensitive opplysninger. Når givere frivillig oppgir sitt personnummer for å få skattefradrag, blir personnummeret behandlet konfidensielt og i samsvar med personopplysningsforskriftens (POPF) § 9-2.

Bibelselskapet har egne rutiner for behandlingen av opplysninger om aktive og potensielle givere i tråd med "Bransjenorm utarbeidet av Norges innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet" mars 2010. Personer som har gitt eller vært abonnent på magasinet Bibelgaven det siste kalenderåret anses å ha et aktivt forhold til Bibelselskapet.

Bibelselskapets informasjonssystem benyttes også i kontakt med menigheter og lokale bokhandlere. Firmaopplysninger behandles etter egne regler som er forskjellige fra behandlingen av personopplysninger.

På Bibelselskapets nettsider er det opprettet flere selvbetjente e-postregistre over abonnenter "Dagens bibelord", "Bønnebrev", "Nytt fra nettbokhandelen" og/eller andre nyhetsbrev. E-postadressene brukes kun til formålet de er opprettet for. Brukeren selv tegner e-postabonnementet på Internett og melder seg av samme sted, eller følger anvisning om avmelding oppgitt på nyhetsbrevet.

Personvern
Bibelselskapet har en positiv målsetting med sin behandling av personopplysninger. En hver står likevel fritt til å reservere seg mot brevpost og telefonhenvendelser ved å si ifra til Bibelselskapet eller ett av de andre nærliggende selskapene. Det bør opplyses om reservasjonen gjelder all markedsføring fra alle selskaper eller om reservasjonen gjelder spesielle typer henvendelser/forsendelser.

Alle personer som er registrert i databasen har rett til innsyn i egne data. Deler av denne informasjonen er tilgjengelig via "Min side". Her vil brukerne selv kunne kontrollere bl.a. om vedkommende tidligere har oppgitt sitt personnummer av hensyn til skattefritak for gaver.

Personnummeret er underlagt konfidensiell behandling internt i Bibelselskapet. På nettet er personnummer kun synlig for den som logger seg på med passord og får tilgang til et sikret serverområde (SSL).

Ved betaling med kredittkort innhentes autorisering fra kortleverandøren etter sikker pålogging med kortnummer og utløpsdato via Netaxept. Sikkerheten ivaretas også ved at du må oppgi kode til nettbank og sikkerhetskode. Ingen av disse kodene blir registrert i eller oppbevart på Bibelselskapets servere.

Personopplysninger slettes fra databasen når det ikke er hensiktsmessig å oppbevare dem lenger. Alle som er registrert i databasen kan selv be om å bli slettet /anonymisert.

Oppbevaring av grunndata
Bibelselskapets register vil til tider inneholde opplysninger om personer som ikke har hatt eller som ikke lenger har et aktivt leverandør-, kunde- eller giverforhold til stiftelsen. Datatilsynet er informert om dette i melding nr. 68142. Grunnen til at sletting ikke har funnet sted kan bl.a. være:

  • Personopplysningene gjelder nye adresser ervervet til et bestemt formål
  • Bibelselskapet har oppbevaringsplikt av reskontroopplysninger knyttet til givere, kunder og leverandører (bl.a. forfattere). Opplysningene kan ikke slettes før bokføringsforskriftens bestemmelser gir hjemmel for dette.
  • Personene er registrert som kontaktperson for menighet eller firma.

Disse grunndata vil ikke bli brukt til markedsføring eller kampanjeformål uten at personopplysningene blir vasket mot det sentrale reservasjonsregisteret tidligst én måned før bruk.

Revisjon
Bibelselskapet legger "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner" til grunn for føring av sine regnskaper. Deloitte er valgt som revisor i Bibelselskapet.

Behandlingsansvarlig
Har du spørsmål til "Behandling av personopplysninger i Bibelselskapet", ta kontakt med administrasjonssjefen som daglig behandlingsansvarlig.