Gå til innhold

1 Min sønn, ta vare på mine ord,
gjem budene mine hos deg!

Hjelp

Val av språk
Bibelteksten blir vist i det språket du nytta sist og i den omsetjinga som står merkt med blått i venstremenyen.

Bla i Bibelen
På forsida (opningssida) av Nettbibelen vel du først namnet på boka, på neste side vel du kapittel i nummerlista – og du kan deretter navigere frå kapittel til kapittel ved hjelp av lekkjene ”Førre kapittel” og ”Neste kapittel” som du finn enten i toppen eller i botnen av vindauget. Til nokre vers er det tilvisningar. Ved å klikke på verstalet vil fotnotane opnast i eit eige tekstfelt. Du kan lukke feltet ved å klikke i tekstboksen.

Søk 
Bibel.no har to søkjefelt (sjå bilete). Det øvste feltet genererer treff frå heile nettportalen, medan Bibelsøk berre gir treff i bibeltekstane. Der kan du søkje etter einskildord, ordkombinasjonar eller sitat. Ved å skilje orda med mellomrom kan du òg søkje på meir enn eitt ord. Det gjer ingen skilnad om du nyttar store eller små bokstavar.

Ved mange treff vil du få opp ei listevisning med 50 treff - og du kan bla fram og attende i trefflista ved å nytte blafunksjonen i botnen av sida. Du kan avgrense søket på følgjande måtar:

  • nytte meir spesifikke søkeord
  • velje ei spesifikk bok eller ein særskild bibeldel
  • avgrense søkemåten

Alle ord (normalt søk)
Gir treff på dei versa som inneheld alle orda du søkjer etter. Rekkjefølgja på orda har inga betyding.

Alle ord på rad (nøyaktig/sitat)
Gir treff på alle vers som inneheld eksakt sitat, dvs. alle ord i rett rekkjefølgje.

Bit av vers/ord (delsøk)
Gir treff på alle ord som er like eller inneheld ein del av søkeordet. Eit søk på "døypar" treffer også "døyparen". Søket treffer m.a.o. fleire former av substantiv og verb.

Søk på tilvisning
Dette er ein rask måte å gå til ei særskild bok, eit kapittel eller bibelvers. Bruk dei same forkortingane som nyttast elles. Skriv du berre inn bokforkortinga (t.d. Joh), kjem du til kapittel 1 i boka du søkjer. Dersom du oppgir både bokforkorting og kapittel (t.d. 5 Mos 7), startar visninga med vers 1 i kapitlet du søkjer. Søkjer du etter ei særskild vers (Matt 12,28) eller fleire vers i samanhang (Matt 12,28-30), vil teksten du søkjer bli utheva (vist med feit font).

Hjelp til bibellesning

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Hvordan skal vi kunne høre Guds røst?
Les mer

Aktiviteter og materiell

Bibelen har alltid engasjert mennesker. slik også i dag. Derfor inngår Bibelen som en viktig kilde t...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO