Gå til innhold

14 Daejrebe hov Jupmele, gie Åejvie Jeesusem jaemiedistie lutnjesti, mijjem aaj Jeesusinie lutnjeste jïh åvtese vaedtsehte dijjine aktesne.

1 Daejrebe gujht jis låavth-gåetie skælkoe mesnie mijjieh daelie årroeminie, dellie åadtjobe gåetiem elmierïjhkesne maam Jupmele mijjese dorjeme, ihkuve gåetiem mij ij gïetigujmie dorjesovveme.

Vi beklager, men en feil oppstod på nettsiden.

Vi er takknemlige for tips om feil i lenker eller annet som kan være til hjelp. Det blir lettere å rette opp feilen for oss dersom du oppgir både den gale adressen, hvor du fant feilen og eventuelt hva som gikk galt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO