Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

De gjester oss under Bibeldagen:

- Hvordan skal vi vokse i troen uten Guds Ord?

Til Bibeldagen i midten av februar får Bibelselskapet besøk av to gjester fra Cuba. De vil gi oss et levende møte med både kirkeveksten og bibelmangelen på øya.

Joel Ortega Dopico (t. v.) og Alain Montano Hernandez (t. h.) besøker Norge i tiden 10.-17. februar og skal delta på en rekke møter.

Tekst: Hans J. Sagrusten / Foto: Bernt G. Olsen

Joel Ortega Dopico (t. v.) er president i rådet av kirker på Cuba, og Alain Montano Hernandez (t. h.) er generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba, som tilsvarer Bibelselskapet hos oss. De besøker Norge i tiden 10.-17. februar og skal delta på en rekke møter. Alain forteller om arbeidet som Bibelkommisjonen driver:

- Vi er inne i en helt spesiell tid: Det er stor vekst i kirkene, og vi distribuerer stadig flere bibler. I 1970-årene distribuerte vi i snitt bare 2 500 bibler i året. Like etter besøket fra pave Johannes Paul II i 1998 distribuerte vi svært mange bibler. I dag distribuerer vi omkring 35 000 bibler i året. Likevel er behovet enda større.

 - Grunnen til den store mangelen på bibler er enkel: De siste ti årene er tallet på kristne doblet på Cuba. Men hvordan skal vi kunne vokse i troen uten Guds Ord? Hvordan kan de nye som kommer til tro og blir døpt, vokse i troen når vi ikke har en bibel eller et nytestamente å gi dem? Den sterke kirkeveksten er ikke bærekraftig hvis ikke de nye kristne får opplæring i Bibelen.

- Det er over 60 ulike kirkesamfunn på Cuba. Når vi deler alle de 35.000 biblene som vi kan distribuere på et år, på alle disse kirkene, blir det bare 600 bibler på hvert kirkesamfunn. Men 600 bibler er det samme som én lokal kirke kunne trenge alene. Det er vanskelig å ha så få bibler å distribuere, sier Alain.

En av våre gjester fra Cuba deltar, med følge av norsk tolk, på disse møtene:

 • 12.02 Bibeldagen i Borg, Ski nye kirke
 • 12.02 Kveldsmøte i Vennesla frikirke
 • 13.02 Formiddagstreff i Moflata misjonskirke, Skien
 • 13.02 Møte for prester og pastorer i Porsgrunn
 • 13.02 Kveldsmøte på Kvitsund Gymnas
 • 14.02 Bibelfest på Hotel Norge, Kristiansand
 • 15.02 Dagsseminar på Bibelskolen i Grimstad
 • 16.02 Formiddagsmøte i Kristiansand frikirke
 • 16.02 Fellesgudstjeneste i Grimstad
 • 16.02 Ettermiddagsmøte på Betel, Bjorbekk
 • 16.02 Kveldsmesse i St. Olav katolske domkirke, Oslo

Nynorsk:

- Korleis skal vi vekse i trua utan Guds Ord?

Til Bibeldagen i midten av februar får Bibelselskapet besøk av to gjester frå Cuba. Dei vil gje oss eit levande møte med både kyrkjeveksten og bibelmangelen på øya.

Joel Ortega Dopico (t. v.) er president i rådet av kyrkjer på Cuba, og Alain Montano Hernandez (t. h.) er generalsekretær i Bibelkommisjonen på Cuba, som tilsvarar Bibelselskapet hos oss. Dei vitjar Noreg i tida 10.-17. februar og skal vera med på ei rad med møte. Alain fortel om arbeidet som Bibelkommisjonen driv:

- Vi er inne i ei heilt spesiell tid: Det er stor vekst i kyrkjene, og vi distribuerer stadig fleire biblar. I 1970-åra distribuerte vi i snitt berre 2 500 biblar i året. Like etter besøket frå pave Johannes Paul II i 1998 distribuerte vi svært mange biblar. I dag distribuerer vi omkring 35 000 biblar i året. Likevel er behovet endå større.

- Grunnen til den store mangelen på biblar er enkel: Dei siste ti åra er talet på kristne dobla på Cuba. Men korleis skal vi kunne vekse i trua utan Guds Ord? Korleis kan dei nye som kjem til tru og blir døypte, vekse i trua når vi ikkje har ein bibel eller eit nytestamente å gje dei? Den sterke kyrkjeveksten er ikkje berekraftig viss ikkje dei nye kristne får opplæring i Bibelen.

- Det er over 60 ulike kyrkjesamfunn på Cuba. Når vi deler alle dei 35.000 biblane som vi kan distribuere på eit år, på alle desse kyrkjene, blir det berre 600 biblar på kvart kyrkjesamfunn. Men 600 biblar er det same som éi lokal kyrkje kunne trenge åleine. Det er vanskeleg å ha så få biblar å distribuere, seier Alain.

Ein av gjestene våre frå Cuba deltek, med følgje av norsk tolk, på desse møta:

 •  12.02 Bibeldagen i Borg, Ski nye kirke
 •  12.02 Kveldsmøte i Vennesla frikirke
 •  13.02 Formiddagstreff i Moflata misjonskirke, Skien
 •  13.02 Møte for prestar og pastorar i Porsgrunn
 •  13.02 Kveldsmøte på Kvitsund Gymnas
 •  14.02 Bibelfest på Hotel Norge, Kristiansand
 •  15.02 Dagsseminar på Bibelskolen i Grimstad
 •  16.02 Formiddagsmøte i Kristiansand frikirke
 •  16.02 Fellesgudsteneste i Grimstad
 •  16.02 Ettermiddagsmøte på Betel, Bjorbekk
 •  16.02 Kveldsmesse i St. Olav katolske domkirke, Oslo

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO