Gå til innhold

1 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.

Bibeldagen 2020

Her finn du informasjon om Bibeldagen 2020:
Biblar til Kina

Bibeldagen 2020 blir feira 8. og 9. februar, men arbeidet gjeld heile 2020 - og gåver blir registrerte heile året.

Søndag 9. februar er det Såmannssøndag og Bibeldag. I kyrkja er det lang tradisjon for å bruke denne dagen til å minne om kva Bibelen har hatt å seie for oss som kyrkje, land og folk.

Bibelselskapet vil alltid være en garantist for at biblene som distribueres via oss holder kvalitetsmål. (Foto: Dag K. Smemo)
På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus.

På Bibeldagen 2020 står Kina i fokus, og vi oppmodar alle kyrkjelydar til å bruke denne dagen, eller ein annan søndag i året, til å rette merksemda mot det mest folkerike landet i verda. I mange år har kyrkja i Kina hatt sterk vekst, og framleis kjem mange nye menneske til tru. Ingen veit sikkert kor mange kristne det er i Kina, men ein reknar med at det er mellom 40 og 100 millionar. Om lag 70 % av dei kristne bur på landsbygda, som også er den fattigaste delen av Kina. Behovet for billege og gratis biblar er difor særs stort. Bibeltrykkeriet i Nanjing i Kina vil få løyve til å trykke 3-4 millionar biblar for innanlands bruk i 2020.

Pengane som kjem inn vil primært gå til bibelpapir for trykking av biblar. Papiret til ein bibel kostar berre kr. 10,-. Det vil også bli gitt middel til følgjande andre prosjekt:

  • Hefte med bibeltekstar til utdeling i kyrkjene
  • Omsetjing til minoritetsspråk
  • Materiell til leiarutdanning
  • Lette motorsyklar til bruk for kyrkjelydsarbeidarar i område som er vanskeleg tilgjengelege

Takk for trufast støtte til bibelarbeidet!

Med venleg helsing

BGO - signatur
Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleiar

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO