Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;.&nbsp;Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /><a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

«Tre hundre medlemmer i kirken vår fikk Bibelen sin ødelagt i orkanen»

09. januar 2014. Tekst: Hans J. Sagrusten / Foto: Dag Kjær Smemo

Adventistkirken i Santiago de Cuba lyser opp i gata. Mellom nedslitte bygninger skiller den flotte fasaden seg ut.

Adventistkirken i Santiago de Cuba, 1. mars 2013:

Adventistene er flinke til å holde husene sine ved like, og Cuba er ikke noe unntak; her er det orden både inne og ute. Likevel viser samtalen med pastor Adaias Lores Rodriguez (52) at mangelen på penger og ressurser er skrikende også denne kirken.

Adventistene har to tusen medlemmer i denne delen av byen Santiago de Cuba. I tillegg er det flere kirker i en annen del av byen.

- Åtti prosent av medlemmene våre kommer på gudstjenestene, sier pastor Adaias Lores Rodriguez.

- Men vi har mange eldre og syke som ikke kommer seg til kirken.

Pastoren sier svært forsiktig at flere bibler ville være svært velkomne hos dem. Også her har mange mistet alt i orkanen «Sandy».

- I noen områder av byen ble de fleste hus jevnet med jorden; det var ingen ting igjen. Bare i denne bydelen fikk 571 huset sitt ødelagt av orkanen. Halvparten av medlemmene våre fikk huset ødelagt. De mistet alt de eide – og dermed også Bibelen sin.

Pastoren skjønner at vi er interessert i å høre mer om dette, og han er mer åpen når han forteller:

- Tre hundre i denne kirken fikk Bibelen sin ødelagt i orkanen «Sandy». De biblene får vi aldri erstattet, for alle de nye biblene vi får tak i, må jo gå til de nye medlemmene!

Vi spør hvordan eldre kristne som har hatt Bibelen sin i mange år, reagerer når de mister den. Hva sier de da?

- De sier: «Etter orkanen fikk vi både brød, melk og ris. Men Bibelen, vår åndelige mat, har vi ikke fått. Hva skal vi da gjøre?»

- I kirken vår hadde vi både ris og sukker å dele ut til dem som trengte det, men vi hadde ikke én bibel å dele ut.

Som i så mange andre kverker på Cuba, har også denne kirken sitt eget studiesenter.

- Vi har et lite bibliotek. Men bøkene er gamle, og det meste vi får inn av litteratur, deles straks ut til folk. Det er 260 ungdommer i kirken vår, og blant dem er den stor mangel på bibler. Kirken har flere barnegrupper for barn i alderen 0-14 år.

- Før fikk vi tak i bibler til barna, men nå er det flere år siden sist vi fikk noe. I fjor fikk vi inn to hundre bibler, men alle måtte jo gå til de nye medlemmene som ble døpt. Vi hadde ingen å gi til barna. De siste fire-fem årene har det vært veldig begrenset tilgang på bibler.

Pastor Adaias forteller at de har kontakt med adventister fra andre land som besøker dem.

- Av og til har gjester fra utlandet med seg noen bibler i bagasjen, men det rekker ikke langt. Vi har også en liten kopimaskin og kan trykke opp noe, men det blir bare mindre deler med bibeltekst.

Pastoren forteller om en kolossal kirkevekst de siste årene, også i adventistkirken:

- For fire år siden var vi 18 000 adventister på Cuba, i dag har vi 35 000 døpte medlemmer. Etter denne store veksten er det også stor mangel på bibler.

- Det er svært få som har sin egen bibel i kirken vår, selv om de kan låne en av andre. Det er ikke lett for en kristen å være uten bibel.

Pastor Adaios avslutter med å oppsummere hvordan situasjonen er – akkurat nå i dag. Han lener seg framover på stolen, ser på oss og sier:

- Bare i dag trenger vi 1500 bibler som jeg kunne ha delt med nå med det samme. Ja, jeg kunne ha delt ut 1500 bibler på dagen!


Nynorsk:

Tre hundre medlemmar i kyrkja vår fekk Bibelen sin øydelagd i orkanen

Adventistkyrkja i Santiago de Cuba lyser opp i gata. Mellom nedslitne bygningar skil den flotte fasaden seg ut.

Adventistkyrkja i Santiago de Cuba, 1. mars 2013:

Adventistane er flinke til å halde husa sine ved like, og Cuba er ikkje noko unnatak; her er det orden både inne og ute. Likevel viser samtala med pastor Adaias Lores Rodriguez (52) at mangelen på pengar og ressursar er skrikande også denne kyrkja.

Adventistane har to tusen medlemer fordelt på 11 ulike kyrkjer i denne delen av Santiago de Cuba. I tillegg er det fleire kyrkjer i ein annan del av byen.

- Åtti prosent av medlemene våre kjem på gudstenestene, seier pastor Adaias Lores Rodriguez.

- Men vi har mange eldre og sjuke som ikkje kjem seg til kyrkja.

Pastoren seier svært forsiktig at fleire biblar ville vera svært velkomne hos dei. Også her har mange mista alt i orkanen «Sandy».

- I nokre område av byen vart dei fleste husa jamna med jorda; det var ingen ting att.

- Berre i denne bydelen fekk 571 huset sitt øydelagt av orkanen. Halvparten av medlemene våre fekk huset øydelagt. Dei miste alt dei eigde – og dermed også Bibelen sin.

Pastoren skjønar at vi er interesserte i å høyre meir om dette, og han er meir open når han fortel:

- Tre hundre medlemer her fekk Bibelen sin øydelagt i «Sandy». Dei biblane får vi ikkje erstatta, for alle dei nye biblane vi får tak i, må jo gå til dei nye medlemene!

Vi spør korleis eldre kristne som har hatt Bibelen sin i mange år, reagerer når dei mistar han. Kva seier dei då?

- Dei seier: «Etter orkanen fekk vi både brød, mjølk og ris. Men Bibelen, vår åndelege mat, har vi ikkje fått att. Kva skal vi då gjera?»

- I kyrkja vår hadde vi både ris og sukker å dele ut til sei som trong det, men vi hadde ikkje éin bibel å dele ut.

Som i så mange andre kyrkjer på Cuba, har også denne kyrkja sitt eige studiesenter.

- Vi har eit lite bibliotek. Men bøkene er gamle, og det meste vi får inn av litteratur, blir straks delt ut til folk. Det er 260 ungdomar i kyrkja vår, og blant dei er det stor mangel på biblar.

Kyrkja har fleire barnegrupper for born i alderen 0-14 år.

- Før fekk vi tak i biblar til borna, men no er det fleire år sidan sist vi fekk noko. I fjor fekk vi inn to hundre biblar, men alle måtte jo gå til dei nye medlemene som vart døypte. Vi hadde ingen å gje til borna. Dei siste fire-fem åra har det vore veldig begrensa med biblar.

Pastor Adaias fortel at dei har kontakt med adventistar i andre land som støttar dei og besøkjer dei.

- Av og til har gjester frå andre land med seg nokre biblar i bagasjen, men det held ikkje langt. Vi har ein liten kopimaskin og kan trykkje opp noko, men det blir berre mindre delar med bibeltekst.

Pastoren fortel om ein kolossal kyrkjevekst dei siste åra, også i adventistkyrkja.

- For fire år sidan var vi 18 000 adventistar, i dag har vi 35 000 døypte medlemer. Etter denne store veksten er det òg stor mangel på biblar.

- Det er svært få som har sin eigen bibel i kyrkja vår, sjølv om dei kan låne ein av andre. Det er ikkje lett for ein kristen å vera utan bibel.

Pastor Adaios avsluttar med å oppsummere korleis situasjonen er – nett no i dag. Han lener seg fram på stolen, ser på oss og seier:

- Berre i dag treng vi 1500 biblar som eg kunne ha delt med no med det same. Ja, eg kunne ha delt ut 1500 biblar på dagen!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO