Gå til innhold

7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager.

<strong>Bibeldagen 2014:</strong>&nbsp;&laquo;En million bibler til Cuba&raquo;.&nbsp;Foto: Dag Kj&aelig;r Smemo<br /> <a href="~/link.aspx?_id=4B3361152A39469A955B9B99016038DB&amp;_z=z" target="_blank">Last ned Word-dokumenter og bilder i h&oslash;y oppl&oslash;sning</a> (egnet til trykk).

Foto: Bibeldagen 2014: «En million bibler til Cuba». Foto: Dag Kjær Smemo
Last ned Word-dokumenter og bilder i høy oppløsning (egnet til trykk).

«Jeg gleder meg til den dagen da jeg kan gi alle så mange bibler som de ønsker seg»

09. januar 2014. Tekst: Hans J. Sagrusten / Foto: Dag Kjær Smemo

Raiza Rubio Roche (29) er medarbeider ved kontoret til Bibelkommisjonen i Havana. Hun har arbeidet for kirkerådet på Cuba i ti år, de to siste for Bibelkommisjonen.

- Jeg fikk selv den første bibelen min da jeg var 11 år. Den første bibelen min har jeg ikke lenger. Jeg tror jeg må ha gitt den bort til en venn som ikke hadde bibel.

- Den første bibelteksten jeg lærte utenat, var Salme 23, «Herren er min hyrde». Vi kommenterer at mange av de unge kristne vi har møtt på Cuba, har en salme fra Det gamle testamentet som favorittbibelvers, og da gjerne Salme 23.

- Ja, Salme 23 er nesten som en nasjonalsang for unge kristne på Cuba. Alle kan den salmen utenat, den teksten knytter oss sammen.

I Bibelkommisjonen har Raiza mange ulike oppgaver.

- Jeg er egentlig utdannet innen økonomi, men jeg gjør alt mulig. Siden jeg kan noe engelsk, oversetter jeg en del brev og rapporter. Jeg er med på planlegging av aktiviteter og jeg er med på distribusjon av bibler.

Raiza er ofte den som møter representanter fra kirkene som kommer til Bibelkommisjonen for å kjøpe bibler.

- Det er vanskelig å være den som må si nei, når de ber om å få kjøpe 1 000 bibler, men bare kan få fem hundre. Jeg ser det i øynene deres. Jeg vil ikke si at de blir skuffet, men jeg ser at de blir litt motløse. Jeg gleder meg til den dagen da jeg kan gi alle så mange bibler som de ønsker seg.


Nynorsk:

«Eg gler meg til den dagen då eg kan gje alle så mange biblar som dei ønskjer seg»

Raiza Rubio Roche (29) er medarbeider ved kontoret til Bibelkommisjonen i Havana. Ho har arbeidd for kyrkjerådet på Cuba i ti år, dei to siste for Bibelkommisjonen.

- Eg fekk sjølv den fyrste bibelen min då eg var 11 år. Den fyrste bibelen min har eg ikkje lenger. Eg trur eg må ha gjeve han bort til ein ven som ikkje hadde bibel.

- Den fyrste bibelteksta eg lærte utanåt, var Salme 23, «Herren er min hyrding». Vi kommenterar at mange av dei unge kristne vi har møtt på Cuba, har ei salme frå Det gamle testamentet som favorittbibelvers, og då gjerne Salme 23.

- Salme 23 er nesten som ein nasjonalsong for unge kristne på Cuba. Alle kan den salmen utanåt, den teksta knyter oss saman.

I Bibelkommisjonen har Raiza mange ulike oppgåver.

- Eg er eigentleg utdanna innan økonomi, men eg gjer alt mogleg. Sidan eg kan ein del engelsk, omset eg ein del brev og rapportar. Eg er med på planlegging av aktivitetar og eg er med på distribusjon av biblar.

Raiza er ofte den som møter representantar frå kyrkjene som kjem til Bibelkommisjonen for å kjøpe biblar.

- Det er vanskeleg å vera den som må seia nei, når dei bed om å få kjøpe 1 000 biblar, men berre kan få fem hundre. Eg ser det i auga deira. Eg vil ikkje seia at dei blir skuffa, men eg ser at dei blir litt motlause. Eg gler meg til den dagen då eg kan gje alle så mange biblar som dei ønskjer seg.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO