Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Kirkeledere om Bibel 2011

Norske kirkeledere har svart på tre spørsmål relatert til den nye bibeloversettelsen «Bibel 2011»:
1. Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
2. Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
3. Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…

Disse har svart:

• Bilder i høyere oppløsning kan lastes ned her: http://ge.tt/8ge6WV8?c (ekstern side)
• Last ned alle intervjuer som PDF-dokument


Nord-Hålogaland biskop: Per Oskar Kjølaas:

Per Oskar Kjølaas
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibelen er den viktigste boken i vår kultur. Den er den viktigste boken for kirken og for troen. Derfor er det nødvendig at Bibelen har et språk og en stil som mennesker i dag kan lese og glede seg over. Det norske språk er i stadig endring. Ord og bilder skifter valør og betydning. Jeg gleder meg til å åpne den nye bibeloversettelsen for vår tid. Jeg vet at jeg får en bibeloversettelse som er i tråd med grunnteksten og mitt morsmål.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
I mitt arbeid som prest og biskop gir den nye bibeloversettelsen meg mulighet til fornyet bibellesning og en utfordring for forkynnelsen. En ny bibeloversettelse gir også en ny mulighet til å sette Bibelen på dagsorden i møte med mennesker. Den nye oversettelsen er en gave til kirke og folk i andaktsliv, gudstjenesteliv og trosopplæring.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Min favoritt i Bibelen er Johannes, disippel, apostel og evangelist. Hans vitnesbyrd om Jesus er nesten som meditasjoner og minner meg om østkirkens ikoner med en dybde jeg stadig må vende tilbake til. Jeg er veldig glad i Johannes. Jeg synes han gir meg et mer inderlig bilde av Jesus.


Stavanger biskop: Erling Pettersen

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Den er viktig fordi tekstene kan komme nærmere og tale sterkere enn før. Ikke minst har de skjønnlitterære forfatterne som har deltatt på denne tekstdugnaden, gjort at vi har fått en oversettelse som tar vår egen livsfølelse på alvor. Oversetterne har gjort et imponerende arbeid med å holde seg så tett til Bibelens eget språk som mulig, samtidig som vår tids språkfølelse er ivaretatt. Uten at språket fjerner seg fra grunnteksten blir det lettere å forstå. Det er blitt en oversettelse som gjør at jeg tror den kan nå inn til både trofaste bibellesere og nysgjerrige nye lesere.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Jeg har merket en sterk interesse for Bibelen i kulturlivet, blant ungdom og naturlig nok blant prester og kirkelig ansatte som forkynner og underviser. Vi har planlagt en rekke treffpunkt der vi har invitert forfattere og kunstnere til å samtale om Bibelen som kilde til livsmot, tro og glede. Selv gleder jeg meg til å samtale med Edvard Hoem i Suldal og Kolbein Falkeid i Haugesund, to forfattere som jeg personlig setter høyt, og som har latt seg utfordre til å sette Bibelen på dagsorden i vårt bispedømme. Og jeg ser frem til å la meg utfordre og overraske av den nye oversettelsen når vi har vår daglige bibellesning hver morgen på kontoret.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Et bibelvers som har fulgt meg siden jeg fikk det av en elvebåtskipper i Amazonas i en situasjon der det fikk stor betydning, er vers ni i første kapitel i Josvas bok. Som de gamle sa: ta og les!


Preses biskop: Helga Haugland Byfuglien

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibelens budskap er uendret, men vi leser den ut fra vår tid og sammenheng. Språket vårt er i stadig utvikling. Vi får stadig ny kunnskap om hvordan oversette tekster fra andre språk og kulturer. Derfor er den nye bibeloversettelsen viktig.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Bibelen er utgangspunkt for alt jeg formidler i gudstjenester og ellers. Ny oversettelse vil åpne opp for nye nyanser og noen ganger endret poeng. Det tror jeg også vil virke vitaliserende på forkynnelsen og vekke god nysgjerrighet.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Det har endret seg gjennom årene. Etter sommerens sterke opplevelser av både ondskap og kjærlighet er svaret mitt 1. Kor. 13: Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.


Fungerende biskop i Borg: Knut Erling Johansen

Knut Erling Johansen
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Det er viktig med ny bibeloversettelse først og fremst fordi språket vårt lever og endrer seg hele tiden. Noen ord forsvinner ut av språket, andre får en endret betydning. Stil og setningsbygning endrer seg også. For at oversettelsene skal gjengi innholdet i bibeltekstene i samsvar med grunnteksten, må språket i bibeloversettelsene oppdateres med jevne mellomrom.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Jeg forretter gudstjeneste jevnlig og gleder meg over at de tre tekst lesningene i gudstjenesten nå får en språkdrakt som ligger nærmere det språket vi hører og selv bruker til daglig. Det tror jeg fører til at hendelsene, personene, diskusjonene, bildene og poesien i tekstene kommer oss nærmere og berører oss enda mer enn før.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Jeg er fascinert av Paulus-skikkelsen og den kampen han førte med selveste apostelen Peter for at evangeliet om Jesus Kristus skulle beholde sin karakter av å være gave. Les Galaterbrevet kap. 2! Kirken har gjennom alle århundrer stått i fare for å forvanske budskapet om Guds nåde ved å stille tilleggsbetingelser. Troen blir gjort til en prestasjon, mens den i virkeligheten er å ta imot.


Nidaros biskop: Tor Singsaas

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Hver ny generasjon må få Bibelen på sitt språk. Vi må forstå det vi leser. Vi har og fått ny innsikt og kunnskap om enkelte vers og avsnitt som må nyoversettes og bli gjort kjent.
Jeg ønsker inderlig at den nye bibeloversettelsen blir en ”Folkebibel” som både barn, unge og voksne får et nært forhold til.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Bibelen er utgangspunkt og sentrum for alt i min tjeneste. Den nye Bibelen vil gi meg en unik mulighet til å åpne opp Bibelen for mennesker som fra før ikke har et spesielt nært forhold til den. Den vil og kunne formidle evangeliet på en ny måte for mennesker som jevnlig leser Bibelen. En ny oversettelse gir alltid mulighet for ny innsikt og dypere forståelse.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Luk. 15,11 ff; Den bortkomne sønnen. Den er selveste grunnfortellingen i Bibelen. Alt ellers som står her, må leses og forstås i forhold til denne uendelige vakre fortellingen om Gud og oss mennesker.


Oslo biskop: Ole Chr M Kvarme

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibelen har vært og skal være en folkebok. Derfor er det viktig at den har et språk som vi kjenner oss igjen i, og som vi selv kan bruke. Bibelen er troens kilde, og da er det viktig at oversettelsen tar vare på dybden og fargerikdommen i det bilde den tegner av Gud og av våre liv som mennesker.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Den nye oversettelsen gir meg mulighet til fornyet fokus på Bibelens betydning som folkebok i møte med lærere, skoleelever og kulturliv, og som troens kilde i møte med ungdom. Den gir meg anledning til å arbeide med Bibelens plass i kirkens forkynnelse og lar meg stadig oppdage nytt i tekster jeg trodde jeg kjente.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen?
Person, fortelling, vers… Hver dag ber jeg med bønner i Salmenes bok. Disse salmene har en realisme i beskrivelsen av våre liv og av Gud som jeg ikke finner andre steder, og de trekker meg inn i samtalen med Gud. Samtidig har salmene vært bedt gjennom tusen år, de bes over hele jorden og gir meg del i et verdensvidt bønnefellesskap.


Bjørgvin biskop: Halvor Nordhaug

Halvor Nordhaug
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibelen har vært og skal være en folkebok. Derfor er det viktig at den har et språk som vi kjenner oss igjen i, og som vi selv kan bruke. Bibelen er troens kilde, og da er det viktig at oversettelsen tar vare på dybden og fargerikdommen i det bilde den tegner av Gud og av våre liv som mennesker.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Den nye oversettelsen gir meg mulighet til fornyet fokus på Bibelens betydning som folkebok i møte med lærere, skoleelever og kulturliv, og som troens kilde i møte med ungdom. Den gir meg anledning til å arbeide med Bibelens plass i kirkens forkynnelse og lar meg stadig oppdage nytt i tekster jeg trodde jeg kjente.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Hver dag ber jeg med bønner i Salmenes bok. Disse salmene har en realisme i beskrivelsen av våre liv og av Gud som jeg ikke finner andre steder, og de trekker meg inn i samtalen med Gud. Samtidig har salmene vært bedt gjennom tusen år, de bes over hele jorden og gir meg del i et verdensvidt bønnefellesskap.


Tunsberg biskop: Laila Riksaasen Dahl

(Ved bruk av foto skal fortografens navn oppgis: Victor Skimmeland)

Laila Riksaasen Dahl
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibelens budskap er livsviktig. Det må formidles i et språk folk forstår. Siden språk endrer seg, må Bibelens språk også gjøre det. Derfor er den nye bibeloversettelsen viktig.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Innhold kan formes i forskjellige ord. Ny oversettelse gir oss en særlig anledning til å grunne på Ordet ved å sammenlikne med eldre oversettelser. Dette er verdifullt i alt forkynnelses- og kirkelig undervisningsarbeid.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Min personlige favoritt er apostelen Andreas, Simon Peters bror. Det var han som førte Peter til Jesus (Joh 1,40–42). Det var også Andreas som førte den lille gutten med de fem byggbrødene og de to fiskene til Jesus (Joh 6,8–9).Andreas spiller ingen hovedrolle, men han viser mennesker til Jesus. Slik er han et forbilde.


Møre biskop: Ingeborg Midttømme

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Den nye oversettelsen inviterer til å bli lest. Det gamle testamente får en språkdrakt som blir mindre fremmed og mer nær. Den åpner opp og kommuniserer på en helt annen måte. Særlig gjelder dette på nynorsk.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Jeg får i ulike sammenhenger en ny anledning til å utfordre mennesker i alle aldre til å være nysgjerrige på hva som står i Bibelen. Motivere dem til å lese Bibelen på hjertespråket, snakke sammen om det som står der og finne den fortellingen eller det ordet de kan gjøre til sitt.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Favorittene er så mange at det nesten er umulig å svare. Jesus valgte å bruke Peter til å bygge sin kirke selv om Peter hadde fornektet og sviktet ham. Det gir meg mot. Fra jeg var 14 år har Jesaja 41.10 fulgt meg: "Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd."


Generalsekretær i Søndagsskoleforbundet: Erling Ekroll

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Det er viktig at særlig barn og unge får høre, lese og oppleve bibelens fortellinger i et språk og form som er forståelig, livsnært og spennende! Språk og ord kan skape nærhet og tilhørighet, men også avstand og behov for distanse. Den nye bibeloversettelsen er derfor spesielt viktig for alle oss som er opptatt av at barn og unge skal få mulighet til å bli kjent med Jesus som sin Frelser, venn og Herre.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Den nye bibeloversettelsen gir Søndagsskolen en ny og mer livsnær språkdrakt til bibelfortellingene vi ønsker å formidle til barna vi møter i våre søndagsskoler, og gjennom vårt programarbeid i uike kanaler. For oss som voksne og som ledere i søndagskolen gir de nye oversettelsene en unik mulighet til å oppdage bibelfortellingen på nytt eller nyansene i disse på en måte.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Jeg har mange favorittfortellinger i Bibelen, akkurat nå gleder jeg meg over en gjentatt og langsom gjennomlesning av Apostlenes gjerninger. Allikevel er fortellingen om Samuel en av de som er sterkest for meg. Fortellingen understreker tydelig at barna har både behov for og rett til et liv med Gud sin Skaper og Far! Gud kaller oss til et liv med seg fra fødselen av, til spennende tjeneste og inn på nye veier gjennom livet. Løftene er mange og hans trofasthet stor!


Leder av lederrådet, Pinsebevegelsen: Sigmund T. Kristoffersen

Sigmund T. Kristoffersen
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Oversetterarbeidet er viktig for å ha et forståelig språk som gjør Bibelen både interessant og lesbar for neste generasjon.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Bibelfokus og aktiv bruk av bibelen både i forkynnelse i gudstjenester og i arbeidet blant barn og unge er avgjørende for vekst og utvikling.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Jeg har ikke noen direkte favoritter i Bibelen, men mer vers og fortellinger som viser Guds kjærlighet, som f.eks første del 1 Joh 3,1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det.


Indremisjonsforbundet: Erik Furnes

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Jeg var nok av dem som var skuffet over Bibelselskapets oversettelse av 1978. Selv om den ble forbedret etter hvert, var den et brudd med viktige oversettelsesprinsipper som tidligere var brukt. Jeg er derfor glad for at en nå har tatt denne kritikken på alvor. Denne oversettelsen vil sannsynligvis bli den mest utbredte i Norge i tiden framover, og det vil være godt om vi kan se på våre ulike oversettelser som en berikelse, og ikke som en trussel mot sunn lære.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Bibelen er Guds tale til oss mennesker, og vi skal ta imot det med ydmykhet og med et åpent hjerte. Samtidig er vårt norske språk på mange måter et fattig språk, og det er stadig i endring. Kommunikasjon er kjempeviktig i dag! Jeg er takknemlig for at noen vil arbeide med bibelspråket slik at det både kommuniserer med nye generasjoner, samtidig som en viser en troskap mot kilden og en bevissthet om at vi skal ”strekke oss” mot den bibelske verden.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Det må være Daniel. Han levde som et lys for Gud midt i et mørkt samfunn, stod opp for sin overbevisning og søkte styrke hos Herren i bønn. Han lærer oss at livet med Gud kan være fullt av utfordringer, men vi er aldri alene. Samtidig er Daniels bok en profetisk bok, og for meg bevitner den Bibelens troverdighet og nøyaktighet på en nydelig måte.


Generalsekretær i Sjømannskirken: Audun Myhre

Audun Myhre
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
I Sjømannskirken erfarer vi hver dag hvor viktig norsk språk er. Men språket endrer seg. Når verdens viktigste budskap skal formidles, fortjener det en språkdrakt som i størst mulig grad kommuniserer. Ny bibeloversettelse bygger bro mellom teksten og den leser eller hører i dag.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
En ny Bibel gir oss mulighet til å løfte fram Bibelen som den viktigste boken i vår kulturkrets og i Sjømannskirken. Vi får mulighet til å vekke nysgjerrighet som gjør at flere åpner boken og leser.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Fortellingen om den bortkomne sønnen i Lukasevangeliet 15 er en av mine favoritter. Som både sønn og far kan jeg kjenne meg igjen i alle personene i fortellingen samtidig som lignelsen viser hvilken banebrytende forteller Jesus var av et nytt og befriende budskap.


Generalsekretær i Misjonsselskapet: Jeffrey Huseby

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Den nye bibeloversettelsen er viktig fordi den gjør Bibelens budskap mer forståelig. Dette er den nye folkebibelen som svært mange kommer til å stifte bekjentskap med i årenes løp!

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
En ny bibeloversettelse har en språkdrakt som ligger nærmere vår tid selv om innholdet er det samme. Dette vil gjøre det enklere å kommunisere Bibelens budskap til nye mennesker!

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Bibelen har så mye godt at det er vanskelig å velge, men en av fortellingene som jeg synes er flott er fortellingen om sønnen som sløser bort hele arven sin, men som kommer til seg selv og vender hjem til sin far med et angrende hjerte. Faren møter ham med åpne armer og tilgir. Slik møter Gud oss mennesker!


Frikirken: Arnfinn Løyning

Arnfinn Løyning
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Vi trenger jevnlig at Guds levende ord inkarneres i vårt foranderlige språk. Vi trenger en folkebibel som gjør Guds ord enda mer tilgjengelig.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Den nye Bibelen vil skape bibelglede og inspirere til bibellesning og bibelbruk både i hjem og menighet. Språket i den nye bibelen så sterkt, så varmt og så vakkert at det innbyr til høytlesning eller veksellesning, jeg håper vi virkelig gjør som Paulus sier til Timoteus, ”Ta deg særlig av skriftlesningen.”
Jeg kommer til å bruke den nye bibelen enda mer aktivt i forkynnelse og undervisning og inspirere og utfordre til bibelbruk i alle menighetene jeg besøker. Jeg ønsker selv å være et forbilde ved å bruke bibelen, memorere sentrale bibelvers og utvikle meg som tekstleser nå jeg selv skal forkynne Guds ord.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Det første bibelverset som ble mitt, fikk jeg på en barneleir. Som tiåring understreket jeg med kulepenn Matt 9,2. ”Vær frimodig sønn, dine synder er tilgitt. Det har siden vært mitt bibelord som stadig gir meg trøst og nytt mot.


Generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund: Gaute Brækken

Gaute Brækken
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Bibel 2011 er viktig fordi disse bibeltekstene vil bli lest over hele Norge, i mange ulike sammenhenger. Selv om vi kan være uenige om hvordan tekstene skal brukes og forstås, har alle kristne denne boken som sitt utgangspunkt. Bibelen er viktig for menneskers forståelse av hvem vi er, og hvilket ansvar vi har for hverandre. For å skjønne den verden vi lever vi, trenger vi kunnskap om samfunnets kristne tradisjoner. Bibelkjennskap er derfor helt nødvendig.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
I Norges Kristelige Studentforbund har jeg møtt studenter som sier at de har blitt kristne gjennom vårt arbeid, og studenter som forteller at de klarte å beholde troen på grunn av møtet med Norges Kristelige Studentforbund. I et miljø hvor spørsmålene er viktigere enn svarene, vil dette være tekstene som vi skal bryne oss på i årene som kommer. En Bibel som inneholder norske ord som studenter forstår, er helt nødvendig i vårt arbeid. Når vi stiller spørsmål om hva denne teksten betyr, er det ikke den norske betydningen av disse ordene som vi ønsker å henge oss opp i. Derfor er det flott å få lov til å ta i bruk en helt ny og moderne bibeloversettelse på både nynorsk og bokmål.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Min personlige favoritt er den samaritanske kvinnen i Sykar, som vi kan lese om i Johannes kapittel fire. En kvinne som er så anonym at vi ikke en gang får vite navnet hennes, likevel er hun modig nok til å møte Jesus på egen hånd og stille ham livsviktige spørsmål. Når Jesus forteller henne sannheten om livet hennes uten fordømmelse, settes hun fri. Hennes egen skamfølelse skaper ikke lenger avstand mellom henne og menneskene rundt henne, og hun får frimodighet til å fortelle dem om Jesus og vise dem hvem han er.


Generalsekretær i Misjonsforbundet: Jarle Råmunddal

Jarle Råmunddal
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Oversettelse av de bibelske tekstene må, slik jeg ser det, være en stadig pågående prosess. Vi må hele tiden lete etter den beste måte å uttrykke det bibelske budskap med dagens språk for nye generasjoner. Nyoversettelse av bibelen skjer kontinuerlig gjennom teologisk forskning

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Misjonsforbundet har i hele sin historie lagt vekt på å være ”bibeltro” og det ønsker vi å være også for fremtiden. Denne høsten forventer jeg at det vil bli mye oppmerksomheten omkring lanseringen av ny bibeloversettelse. Dette vil også gi oss en mulighet og drahjelp i forhold til å sette ytterligere fokus på bibellesing og bibelbruk, både i våre menigheter og i forhold til den personlige bibellesningen. Personlig har jeg gledet meg lenge til å kunne ta fatt på å lese i denne nye oversettelsen.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Jeg har mange favorittavsnitt i bibelen, det er alltid vanskelig å skulle velge ut en favoritt. Dessuten så er det slik at i ulike livssituasjoner så har jeg ulike avsnitt jeg vender tilbake til. Om jeg likevel må velge ut noen vers så tror jeg nok at Efes 2:8-10 er de versene som jeg oftest vender tilbake til, og som jeg oftest har delt med andre.


Generalskretær i Normisjon: Rolf Kjøde

(Kommentarene kan oversettes til nynorsk! Ta i tilfelle kontakt med Kjøde på e-post: rolf.kjode@normisjon.no)

Rolf Kjøde
Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Guds ord må være godt tilgjengelig for menneskene i alle kulturer. Språk og kultur er i endring, og det må bibeloversettelsen ta høyde for slik at evangeliet finner folk hjemme. Det ligger i forlengelsen av at Gud ble menneske i Jesus Kristus.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Vi trenger et stadig og fornyet fokus på Bibelen, særlig i arbeidet med barn og unge. Det blir ikke livslange disippelskap uten troens forankring i bibelordet. En ny oversettelse gir oss en flott anledning til å løfte dette, og på en særlig måte fordi vi blir mange som i en fase har et felles fokus.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Favorittpersonen kan vanskelig være andre enn Jesus. Det er han Bibelen peker på. Ellers er jeg fasinert av misjonæren og trosforsvareren Paulus. Jesu fortelling om den ventende far, mer kjent som fortellingen om den bortkomne sønn, sier alt om Guds hjerteforhold til oss. Jeg har to vers fra Filipperbrevet som jeg ofte hilser folk med: 1,6 med vissheten om at Gud skal fullføre sin gjerning i oss og 4,7 om at Guds fred skal bevare våre hjerter og tanker i Jesus Kristus.


Generalskretær i KRIK (Kristen Idrettskontakt): Kjell Markset

Hvorfor er den nye bibeloversettelsen viktig?
Fordi den nye bibeloversettelsen bestreber seg på å være mest mulig tro mot grunnteksten, og fordi den ønsker å bruke et språk som best mulig kan blir forstått av vår generasjon.

Hvilke muligheter gir den nye Bibelen i det arbeidet du står i?
Den gir et fornyet fokus på verdens viktigste budskap.

Hva er din personlige favoritt i Bibelen? Person, fortelling, vers…
Min favorittperson i Bibelen er Peter. Han var tydelig og klar, men ikke perfekt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO