Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Jeremia

Jeremia er en av de store profetene i Det gamle testamentet. I profeten Jeremias bok kan man lese om hvordan han ble utvalgt av Gud til å være profet for folket og hele verden. Det var Gud selv som la sine ord i munnen hans.

JeremiaEtter at kong Salomo døde ble Israel delt i to, Nordriket og Sørriket. Nordriket ble erobret av assyrerkongen (år 722 f. Kr.), mens Sørriket, Juda med hovedstaden Jerusalem, tilhørte Israel helt fram til år 586 f. Kr. da det ble erobret av babylonerne.

Det var i denne kritiske situasjonen, omkring år 600 f. Kr. at Jeremia fikk sitt oppdrag fra Gud. Profeten Jeremias bok forteller at Gud valgte Jeremia til å profetere for israelittene om at straffen for deres avgudsdyrkelse var på vei. Sørriket skulle også gå under.

I opposisjon
Det betydde blant annet at Jeremia skulle gå til innbyggerne i Jerusalem og fortelle dem at de måtte overgi seg til babylonerne. Det ville være det mest skånsomme. Det ville likevel ikke nytte med motstand. Gud hadde bestemt seg for å straffe folket og la Sørriket gå under.

Herskerne i Jerusalem ville ikke høre tale om dette og de fengslet Jeremia. Men samtidig med dette var Jeremia rådgiver for ham som skulle bli den siste kongen i Israel, kong Sidkia. Sidkia ville heller ikke høre på rådene fra Jeremia om å overgi seg til den babylonske hæren og han forsøkte å flykte.

Eksil i Babylon
Dermed ble byen inntatt og tempelet brent. Sidkia ble tatt til fange. Overklassen i Jerusalem ble tvangsflyttet til Babylon, mens de fattige fikk lov til å bli boende i landet.

Dette var starten på eksilet eller det babylonske fangenskapet. Det varte i ca. 60 år. I Esras’ bok og Nehemjas bok kan man lese om hvordan folket vendte tilbake fra eksilet i Babylon.

Den nye pakt
Men Jeremia talte ikke bare om Guds straff. Han talte om en ny pakt som Gud ville slutte med sitt folk. Denne pakten ville han skrive inn i hjertene deres (Jer 31,31-34). Gud ville være folkets Gud, og de skulle være hans folk. Gud ville tilgi menneskene deres synd og ikke lenger huske den.

Dette likner veldig på det som blir sagt i Det nye testamentet. Det er også ganske opplagt at vi skal forstå det som skjer med Jesus, med hans liv, død og oppstandelse fra de døde som en oppfyllelse av ordene fra Jeremia.

Jeremiader
Som de fleste andre profeter i Det gamle testamentet er ikke profeten Jeremia bare glad for å være profet. Han klaget flere ganger i Jeremias bok over sin skjebne og over at alle var mot ham. Disse klagene, som man for eksempel finner i Jer 18,18-23 eller i 20,7-18, er blitt kaldt for «jeremiader». Det er et uttrykk som spesielt i gamle dager ble brukt om lange trøstesløse klagesanger.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO