Gå til innhold

1 Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus,

Retningslinjer for bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser

Her følger Bibelselskapets retningslinjer for rettighetsforvaltning og copyright-bestemmelser ved bruk av Bibelselskapets to bibeloversettelser NO78/85 og Bibel 2011.

Vi har også samlet en oversikt over «ofte stilte spørsmål» og svar på disse, klikk her
Les gjerne gjennom disse dokumentene og se om du finner svar før du henvender deg til vår rettighetsredaktør.

1. Bibelselskapets oversettelser av NO78/85 og 2011 er opphavsrettslig beskyttet,
jf. Åndsverksloven § 1 og 2.


2. Bibelselskapet har som hovedprinsipp å beregne vederlag for bruk av Bibelselskapets rettighetsbelagte oversettelser i fysiske produkter som for eksempel bok/lærebok, liturgier, magasiner/hefter, postkort, kalendere m.m., og i digitale produkter som for eksempel e-bok, lydbok, app, film, nettsider m.m.

3. Eksempler på utregningsmodeller ved fastsettelse av vederlag: 

a) Ved bokutgivelser eller i annet trykt materiale:

a.1.  Antologisats for prosa/lyrikk etter gjeldende satser, slik de fremkommer for eks. via Forleggerforeningen. Fram til 31. des. 2017 er satsene som følger:

• Kr 286,- pr. normalside lyrikk pr. 1 000 eksemplarer (En normalside lyrikk tilsvarer 32 verselinjer)

• Kr 143,- pr. normalside prosa pr. 1 000 eksemplarer (En normalside prosa tilsvarer ca. 2000 anslag)

a.2.  Royaltysats i prosent. Dersom bibelteksten utgjør en vesentlig del av bokens innhold/er et bærende element, vil dette kunne være aktuelt. Det beregnes da royalty av den andelen av boken som bibelteksten utgjør. 

a.3.  Royaltysats pr. side. Dette kan for eksempel benyttes når en bok ikke har preg av å være en antologi, og bibeltekst ikke er noe bærende element i boken.  

Merknad: Disse utregningene kan også benyttes ved eks. print-on-demand (opptrykk etter behov), der det regnes ut hva prisen blir for én bok, multiplisert med antall trykte bøker pr. år.

a.4.  Vederlag etter skjønn, hvis ingen av de tre modellene er hensiktsmessige. Dette kan for eksempel være tilfelle ved ikke-kommersielle produkter. 

Vi opererer med to minstepriser: kr 250,- og kr 500,- 


b) Ved elektroniske utgivelser (eks. e-bok, lydbok, app og film)

b.1.  Royaltyprosent av utsalgspris, vurdert ut fra bibeltekstens omfang

b.2.  Fastsatt pris pr. kopi/nedlast

b.3.  Sette opp en avtale om en årlig avgift for benyttelse av bibeltekst så lenge det aktuelle prosjekt varer. 


c) Ved bibeltekst i musikkverk

Se eget punkt om dette i dokumentet: «Om bruk av Bibelselskapets bibeloversettelser og copyright» – punkt 6.

4. Kopinoravtalen regulerer menighetsbruk av kopiert bibeltekst, se: 

5. Tilfeller der bibeltekst fra Bibelselskapets oversettelser kan brukes vederlagsfritt:
 • Bruk av tekstene i Bibelselskapets 1930-oversettelse (bokmål) og 1938-oversettelse (nynorsk)
 • Personlig bibellesning
 • Dersom bruken dekkes av sitatretten (ekstern lenke)
 • Bibeltekst i menighetsblad
 • Bibelord på privat hjemmeside
 • Noe ikke-kommersiell bruk etter direkte avtale med Bibelselskapet
 • Lenking til bibel.no

6. Tilfeller der bruk av bibeltekst må vurderes ekstra nøye:
 • Digital bruk som kan komme i strid med eksklusive avtaler gjort med tredjepart
 • Bibeltekst utover dagens bibelord på nettsider
 • Konkurrerende digitale eller analoge produkter

Kreditering
Ved sitatrett: Ifølge Sitatretten er det et krav at rettighetshaver til verket navngis og at kilden angis. Copyrightnotisen kan i disse tilfellene være som følger: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. I referanseliste i forbindelse med artikler o.l. kan ordlyden også være slik: Bibel 2011. Bibelselskapets oversettelse. Hentet fra www.bibel.no/Nettbibelen. Dersom det er NO78/85-oversettelsen som er benyttet, må man endre tilsvarende. Når det ikke er sitatrett og tillatelse følgelig må innhentes i forkant, kan copyrightnotisen være slik: Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.

Merknader:
 • Vederlag ved bruk av tekst fra våre bibeloversettelser er regnet som avgiftspliktig omsetning, og Bibelselskapet er derfor forpliktet til å fakturere med merverdiavgift.