Gå til innhold

13 Han vanner fjellene fra sin høye sal.
Jorden mettes med frukten av din gjerning.

Tidstabell

Det fins ulike beregninger av den bibelske kronologien. Men ved de fleste tidsangivelser er det bare tale om forskjeller på noen få år. (Den gammeltestamentlige tabell bygger på de nyere undersøkelser som er gjort av prof. A. Jepsen, Greifswald.)

ISRAELS ELDSTE HISTORIE  

Israel Andre riker
Patriarkene ca. 1800-1700 f.Kr. Abraham, Isak, Jakob Hammurapi, konge i Babylon ca.1792-1750 f.Kr.
Hebreerne i Egypt ca. 1700-1250     
Vandringen i ørkenen fram til Kanaan ca. 1250-1210  Moses, Kaleb, Josva  Ramses II, farao i Egypt ca. 1290-1225 
Israels stammer under ledelse av dommerne ca. 1200-1020  Debora, Gideon, Jefta, Samson  Filisterne trenger inn i Israel 

ISRAEL OG JUDA SOM SAMLET KONGERIKE (CA. 1020-926 F.KR.)

Israel og Juda   Andre riker
Saul, konge ca. 1020-1000 Samuel, seer og dommer Krigen med filisterne fortsetter 
David, konge ca. 1000-965 Profeten Natan   
Salomon, konge ca. 965-926     

ISRAEL OG JUDA ETTER DELINGEN AV RIKET (926-722 F.KR.)

Israel (i nord)  Juda (i sør)  Profeter Andre riker 
Jeroboam I, 927-907  Rehabeam, 926-910    Sjisjak, farao i Egypt ca. 945-925 
Nadab, 907-906  Abia, 910-908     
Basja, 906-883  Asa, 908-868     
Ela, 883-882
Omri, 882-871
Akab, 871-852 Josjafat,  868-847 Elia Benhadad II, konge i Damaskus
Akasja, 852-851 Salmanassar III, konge i Assyria 859-824
Joram, 851-845 Joram, 847-845
Akasja, 845
Hasael, konge i Damaskus
Jehu, 845-818  Atalja, 845-840  Elisja  Benhadad III, konge i Damaskus 
Joakas, 818-802 Joasj, 840-801
Joasj, 802-787 Amasja, 801-773
Jeroboam II, 787-747 Asarja(Ussia),  787-736 Amos, ca. 760
Sakarja, 746-745 Jotam, 756-741 Hosea, ca. 750-722
Sjallum, 745
Menahem, 745-738
Pekahja, 737-736 Jesaja, ca. 736-700 Tiglat-Pileser III, konge i Assyria 745-727
Pekah, 735-732 Akas, 741-725 Mika Resin, konge i Damaskus
Hosea, 731-723 Salmanassar V, konge i Assyria 727-722
Samarias fall 722 Sargon II, konge i Assyria 722-705

JUDA RIKE ETTER SAMARIAS FALL (722-587 F.KR.)

Juda  Profeter  Andre riker 
Hiskia, 725-697    Sankerib, konge i Assyria 705-681
Manasse, 696-642    Asarhaddon, konge i Assyria 681-669 
Amon, 641-640 Assurbanipal, konge i Assyria 668-629
Josjia, 639-609
Joakas (Sjallum), 609
Jojakim, 608-598  Habakkuk, Nahum, Sefanja ca. 600 Neko, farao i Egypt 610-595 
Jojakin, 608-598 Jeremia ca. 625-587
Sidkia, 597-587    Nebukadnesar, konge i Babylonia 604-562 
Jerusalems fall 587 Esekiel virket som profet ca. 592-570 Hofra, farao i Egypt 588-568

PERSERTIDEN (538-332 F.KR.)

Judea    Andre riker 
Jødene får vende hjem igjen 538  Serubabel, sønnesønn av Jojakin Kyros, konge i Persia 559-529 
Tempelet blir gjenreist 520-515  Profetene Haggai og Sakarja  Dareios I, konge i Persia 521-486 
    Xerxes, konge i Persia 486-465 
Loven og gudstjenesten blir fornyet ca. 450
Jerusalems murer blir gjenreist 445 
Esra den skriftlærde  Artaxerxes I, konge i Persia 465-424 
Stattholderen Nehemja Dareios II, konge i Persia 424-404

DEN HELLENISTISKE TID (332-63 F.KR.)

Palestina  Andre riker 
Judea under makedonsk styre 332-320  Aleksander den store 336-323 
Judea under egyptisk styre 320-198  Ptolemeerne i Egypt (se noter til Daniel, kap. 11
Judea under syrisk styre 198-164  Selevkidene i Syria (se noter til Daniel, kap. 11
Makkabeernes frigjøringskamp 167-164 Antiokos IV Epifanes, konge i Syria 175-164
Judea under ledelse av hasmoneerne (makkabeerne) som øversteprester og fyrster ca. 150-37   
Palestina kommer under romersk herredømme 63 f.Kr. Pompeius, romersk feltherre

DET NYE TESTAMENTETS TID

Palestina Jesus og apostlene  Romerriket 
Herodes den store, 37-4 f.Kr.     
Herodes' rike delt 4 f.Kr.    Keiser Augustus, 31 f.Kr.-14 e.Kr. 
Arkelaus, landsfyrste i Judea og Samaria 4 f.Kr.-6 e.Kr. Jesus blir født Kvirinius flere ganger i Syria på keiserens oppdrag 10 f.Kr.-7 e.Kr.
Judea og Samaria under romerske stattholdere fra 6 e.Kr.
Herodes Antipas, landsfyrste i Galilea og Perea 4 f.Kr.-34 e.Kr. Johannes døperen forkynner og Jesus står fram 27 Keiser Tiberius, 14-37
Filip, landsfyrste i nordøst 4 f.Kr.-34 e.Kr. Johannes døperen blir drept 28/29
Pontius Pilatus, stattholder i Judea 26-36 Øverstepresten Kaifas 18-36
Jesu død 30
Stefanus steines 32/33
Herodes Antipas forvises 39 Paulus og Barnabas i Antiokia 39/40 Keiser Caligula, 37-41
Herodes Agrippa I, konge over Herodes den stores gamle rike 41-44 Keiser Claudius, 41-54
Palestina under romerske stattholdere fra 44 Paulus' første misjonsreise mellom 45 og 49
Apostelmøtet i Jerusalem 48/49 Claudius fordriver jødene fra Roma 49
Øverstepresten Ananias 47-59
Herodes Agrippa II, landsfyrste fra 53, konge over jødiske områder i nordøst og deler av Galilea og Perea 50-100 Paulus' annen misjonsreise 50-52 Gallio, stattholder i Akaia 52
Feliks, stattholder i Palestina 53-59 Paulus' tredje misjonsreise 53-57
Paulus fange i Cæsarea 57-59
Keiser Nero, 54-68
Porkius Festus, stattholder i Palestina 59-62 Paulus' reise til Roma 59/60
Oppstand i Palestina 66 Kristendomsforfølgelse i Roma. Peter lider kanskje martyrdøden i 64, Paulus trolig noe senere etter et nytt fangenskap. Roma brenner 64
Vespasian leder kampene 67-69    Galba, Otho og Vitellius kjemper om makten 68 
Titus beleirer Jerusalem. Tempelet ødelegges 70
  Johannes dør i Efesos ca. 100  Keiser Trajan, 98-117 

Følg oss på

Tidstabell

Språkform:

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO