Gå til innhold

4 Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig

Tidtabell

Det finst ulike utrekningar av den bibelske kronologien. Ved dei fleste tidfestingane er det likevel berre snakk om skilnader på nokre få år. (Den gamaltestamentlege tabellen byggjer på nyare undersøkingar av prof. A. Jepsen, Greifswald.)

ISRAELS ELDSTE HISTORIE

Israel Andre rike
Patriarkane ca. 1800-1700 f.Kr. Abraham, Isak, Jakob Hammurapi, konge i Babylon ca. 1792-1750 f.Kr.
Hebrearane i Egypt ca. 1700-1250
Vandringa i ørkenen fram til Kanaan ca. 1250-1210 Moses, Kaleb, Josva Ramses II, farao i Egypt ca. 1290-1225
Israels stammer under leiing av domarane ca. 1200-1020 Debora, Gideon, Jefta, Samson Filistarane trengjer inn i Israel

ISRAEL OG JUDA SOM SAMLA KONGERIKE (CA. 1020-926 F.KR.)

Israel og Juda Andre rike
Saul, konge ca. 1020-1000 Samuel, sjåar og domar Krigen med filistarane held fram
David, konge ca. 1000-965 Profeten Natan
Salomon, konge ca. 965-926

ISRAEL OG JUDA ETTER DELINGA AV RIKET (926-722 F.KR.)

Israel (i nord) Juda (i sør) Profetar Andre rike
Jeroboam I, 927-907 Rehabeam, 926-910 Sjisjak, farao i Egypt ca. 945-925
Nadab, 907-906 Abia, 910-908
Basja, 906-883 Asa, 908-868
Ela, 883-882
Omri, 882-871
Akab, 871-852 Josjafat, 868-847 Elia Benhadad II, konge i Damaskus
Akasja, 852-851 Salmanassar III, konge i Assyria 859-824
Joram, 851-845 Joram, 847-845
Akasja, 845
Hasael, konge i Damaskus
Jehu, 845-818 Atalja, 845-840 Elisja Benhadad III, konge i Damaskus
Joakas, 818-802 Joasj, 840-801
Joasj, 802-787 Amasja, 801-773
Jeroboam II, 787-747 Asarja(Ussia), 787-736 Amos, ca. 760
Sakarja, 746-745 Jotam, 756-741 Hosea, ca. 750-722
Sjallum, 745
Menahem, 745-738
Pekahja, 737-736 Jesaja, ca. 736-700 Tiglat-Pileser III, konge i Assyria 745-727
Pekah, 735-732 Akas, 741-725 Mika Resin, konge i Damaskus
Hosea, 731-723 Salmanassar V, konge i Assyria 727-722
Samaria fell 722 Sargon II, konge i Assyria 722-705

JUDA-RIKET ETTER AT SAMARIA HAR FALLE (722-587 F.KR.)

Juda Profetar Andre rike
Hiskia, 725-697 Sankerib, konge i Assyria 705-681
Manasse, 696-642 Asarhaddon, konge i Assyria 681-669
Amon, 641-640 Assurbanipal, konge i Assyria 668-629
Josjia, 639-609
Joakas (Sjallum), 609
Jojakim, 608-598 Habakkuk, Nahum, Sefanja ca. 600 Neko, farao i Egypt 610-595
Jojakin, 608-598 Jeremia ca. 625-587
Sidkia, 597-587 Nebukadnesar, konge i Babylonia 604-562
Jerusalem fell 587 Esekiel verkar som profet ca. 592-570 Hofra, farao i Egypt 588-568

PERSARTIDA (538-332 F.KR.)

Judea Andre rike
Jødane får vende heim 538 Serubabel, soneson av Jojakin Kyros, konge i Persia 559-529
Tempelet blir gjenreist 520-515 Profetane Haggai og Sakarja Dareios I, konge i Persia 521-486
Xerxes, konge i Persia 486-465
Lova og gudstenesta blir fornya ca. 450
Murane kring Jerusalem blir gjenreiste 445
Esra den skriftlærde Artaxerxes I, konge i Persia 465-424
Statthaldaren Nehemja Dareios II, konge i Persia 424-404

DEN HELLENISTISKE TIDA (332-63 F.KR.)

Palestina Andre rike
Judea under makedonsk styre 332-320 Aleksander den store 336-323
Judea under egyptisk styre 320-198 Ptolemearane i Egypt (sjå notar til Daniel, kap. 11)
Judea under syrisk styre 198-164 Selevkidane i Syria (sjå notar til Daniel, kap. 11)
Makkabearane driv frigjeringskamp 167-164 Antiokos IV Epifanes, konge i Syria 175-164
Judea under leiing av hasmonearane (makkabearane) som øvsteprestar og fyrstar ca. 150-37
Palestina kjem under romersk herredøme 63 f.Kr. Pompeius, romersk feltherre

NYTESTAMENTLEG TID

Palestina Jesus og apostlane Romarriket
Herodes den store, 37-4 f.Kr.
Herodes' rike blir delt 4 f.Kr. Keisar Augustus, 31 f.Kr.-14 e.Kr.
Arkelaus, landsfyrste i Judea og Samaria 4 f.Kr.-6 e.Kr. Jesus blir fødd Kvirinius fleire gongar i Syria på oppdrag for keisaren 10 f.Kr.-7 e.Kr.
Judea og Samaria under romerske statthaldarar frå 6 e.Kr.
Herodes Antipas, landsfyrste i Galilea og Perea 4 f.Kr.-34 e.Kr. Johannes døyparen forkynner og Jesus står fram 27 Keisar Tiberius, 14-37
Filip, landsfyrste i nordaust 4 f.Kr.-34 e.Kr. Johannes døyparen blir drepen 28/29
Pontius Pilatus, statthaldar i Judea 26-36 Øvstepresten Kaifas 18-36
Jesus døyr 30
Stefanus blir steina 32/33
Herodes Antipas blir bortvist 39 Paulus og Barnabas i Antiokia 39/40 Keisar Caligula, 37-41
Herodes Agrippa I, konge over det gamle riket til Herodes den store 41-44 Keisar Claudius, 41-54
Palestina under romerske statthaldarar frå 44 Paulus' fyrste misjonsferd mellom 45 og 49
Apostelmøtet i Jerusalem 48/49 Claudius viser jødane bort frå Roma 49
Øvstepresten Ananias 47-59
Herodes Agrippa II, landsfyrste frå 53, konge over jødiske område i nordaust og delar av Galilea og Perea 50-100 Paulus' andre misjonsferd 50-52 Gallio, statthaldar i Akaia 52
Feliks, statthaldar i Palestina 53-59 Paulus' tredje misjonsferd 53-57
Paulus fange i Cæsarea 57-59
Keisar Nero, 54-68
Porkius Festus, statthaldar i Palestina 59-62 Paulus' ferd til Roma 59/60
Oppstand i Palestina 66 Kristendomsforfølging i Roma. Peter lid kanskje martyrdøden i 64, Paulus truleg noko seinare etter ein ny fangenskap. Roma brenn 64
Vespasian leiar kampane 67-69 Galba, Otho og Vitellius kjempar om makta 68
Titus kringset Jerusalem. Tempelet blir øydelagt 70
Johannes døyr i Efesos ca. 100 Keisar Trajan, 98-117

Følg oss på

Tidtabell

Språkform:

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO