Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet.

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er generalsekretær i Bibelselskapet.

Startet bibellesebølge nyttårsaften

07. januar 2014.

– Les hele Bibelen på ett år, oppfordret Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Det startet en bibellesebølge på nettet før 2014 var blitt tolv timer gammelt.

Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen oppfordret på sin Facebook-side andre til å bli med på nyttårsforsettet med å lese hele Bibelen tvers igjennom i løpet av 2014 – etter initiativ fra bispekandidaten Sølvi Lewin.

Nyttårsaften startet Mongstad-Kvammen Facebook-gruppen «Gjennom Bibelen i 2014».
Rett før nytt­års­ra­ket­te­ne føk til værs kunn­gjor­de bi­bel­ge­ne­ra­len sitt nytt­års­for­sett på Face­bo­ok, etter av­ta­le med sin stu­die­venn­in­ne, bispe­kan­di­dat Sølvi Lewin.

Hun gir Lewin, som er sokne­prest i Re i Vest­fold og den fers­kes­te bispe­kan­di­da­ten til Tuns­berg, æren for ideen.
– Vi stu­der­te teo­lo­gi sam­men, og hun ut­ford­ret meg på dette al­ter­na­ti­ve nytt­års­for­set­tet. Det ville jeg selv­føl­ge­lig være med på, sier Mong­stad-Kvam­men til Dagen.

Hun pre­sen­ter­te først ideen på sin egen Face­bo­ok-side og fikk solid re­spons. Nytt­års­af­ten laget hun en egen Face­bo­ok-grup­pe under nav­net «Gjen­nom Bi­be­len i 2014». Bi­bel­lese­bøl­ge

– På den nye siden ut­ford­rer jeg andre til å være med på dette, sier hun. Alt da hun la ut meldingen på sin egen Face­bo­ok-side, var be­geist­rin­gen solid.

Det er først og fremst et per­son­lig ini­tia­tiv, og ikke et of­fi­si­elt til­tak fra Bi­bel­sel­ska­pet, som hun er leder for.

Bi­beltrim?
Slan­king ble ikke årets fore­truk­ne for­sett for Mong­stad-Kvam­men, men re­sul­ta­tet kan li­ke­vel bli færre kilo på vekta for henne og andre som slut­ter seg til. En av hen­nes Face­bo­ok-ven­ner an­ty­der at bi­bel­le­sin­gen kan gi dob­bel ef­fekt:

Mong­stad-Kvam­men sier smi­len­de at den som vil kom­bi­ne­re et ån­de­lig og et kropps­lig løfte kan skaf­fe seg lyd­ut­ga­ven av Bibel 2011 fra Kabb (Kris­tent Ar­beid Blant Blin­de). Da kan man trim­me seg fram med den hel­li­ge skrift på øret.

Les hele artikkelen i Dagen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO