Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

<strong>Kjell Nordstokke</strong> (1946) er dr.theol. og professor i diakoni ved Diakonhjemmet Høgskole. Han har undervist og utgitt flere bøker om diakoni og om folkelig bibellesning.

Foto: Kjell Nordstokke (1946) er dr.theol. og professor i diakoni ved Diakonhjemmet Høgskole. Han har undervist og utgitt flere bøker om diakoni og om folkelig bibellesning.

Hva forteller tegnene oss om Jesus?

06. mars 2014.

Johannesevangeliet forteller om sju tegn som Jesus gjorde. Han møtte mennesker midt i deres liv; i bryllup og ved graven, når de var syke, redde og når de ble stigmatisert. Han gjorde vann om til vin, helbredet syke, og reiste Lasarus opp fra de døde. Menneskene som opplevde Jesu under, forsto dem også som tegn på at Jesus var Herre over liv og død.

Helt fra jeg begynte å undervise om diakoni, har jeg vært opptatt av Johannesevangeliet. En av årsakene er at det i diakoni-litteraturen sjeldent henvises til Johannes. De tre andre evangeliene får større oppmerksomhet fordi de har flere fortellinger som handler om Jesu omsorg for syke og utstøtte, og utsagn hvor det klart kommer fram at dette er en viktig side av oppdraget han var gitt. Johannes-evangeliet synes å legge mer vekt på Jesus som forkynner, og ordene hans kan gi inntrykk av mer å høre hjemme i en filosofisk-religiøs verden enn i en diakonal verden.

En grundig gjennomgang av tegnfortellingene i Johannesevangeliet viser imidlertid et annet bilde. De lar oss se Jesu møter med mennesker i utsatte livssituasjoner, som når et ungt par arrangerer bryllup og festen ser ut til å ende i skam fordi det ikke er nok å drikke, eller når en mann har vært ufør i 38 år og ikke har hatt noen til å hjelpe seg, eller når to søstre sørger ved graven til sin kjære bror. De sju tegnfortellingene handler både om sårbare og tilsidesatte mennesker og om Jesus nærværende i denne virkeligheten. Han ser deres nød, han lar dem komme til orde, og han handler. Da skjer det noe radikalt og uventet nytt. Noen brødleiver og fisker blir mat nok til alle de sultne, og uværet mister sin demoniske kraft med ordene «Det er jeg, vær ikke redde!».

I denne boken er de sju tegnfortellingene i Johannesevangeliet gjennomgått og fortolket. Det innebærer at de først blir framstilt i sin historiske sammenheng. Det lar oss for eksempel se at blindhet den gang ikke først og fremst ble oppfattet som en fysisk funksjonshemming, men som et religiøst og sosialt onde som gjorde at blinde ble utstøtt og stigmatisert. Framstillingen viser dernest hvordan disse fortellingene er blitt tolket, både på bakgrunn av tradisjoner fra Det gamle og Det nye testamentet.

I tillegg blir hver tegnfortelling knyttet til et bestemt tema. I stor grad har det diakonale perspektivet på fortellingene bestemt hvilket tema som er valgt, men temaet gjenspeiler det som truet menneskene som Jesus møtte. Slik forstås vinunderet i Kana som en fortelling om skam, helbredelsen av den kongelige embetsmannens sønn forstås som en fortelling om sårbarhet, og den syke ved Betesda-dammen forstås som en fortelling om utstøtelse og så videre.

Tegnfortellingene har åpenbart en viktig funksjon i Johannesevangeliet. De lar oss ane det sosialt radikale i inkarnasjonens mysterium. Gud er helt og fullt til stede som menneske i tilværelsenes mørkeste kjellere. Der skjer forvandlingens under, dødens krefter må gi etter for Guds utsendte, han som bringer «liv og overflod» (Joh 10, 10).

Samtidig er disse fortellingene tegn som skal styrke leserne i deres tro, hevder Johannes. Tegnene sier ikke bare noe viktig om Jesus og tiden han levde i, men også noe viktig om tiden vi lever i. Tegnene er viktige veimerker som lar oss se Jesus nær mennesker som trues av dødens krefter: skam, sårbarhet, utstøtelse, sult, frykt, skyld og død. Slik sett er de tegn til tro. I tillegg er de veivisere og diakonale retningsgivere for alle Jesu disipler i den tjeneste de er kalt til. De er tegn til diakonal tjeneste i vår tid.

Kjell Nordstokke

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO