Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Prekenstoff til Fadervår

Foto: Prekenstoff til Fadervår

Fadervår - kildene, tradisjonen og formidlingen

21. april 2008. Heidi Einarsen Hagen

Artikkelen er hentet fra oppslagsdelen til Det nye testamentet 2005.

Bønnen som Jesus lærte disiplene, kalles «Herrens bønn» eller «Fadervår» (etter innledningsordene i tidligere oversettelser). I Matteusevangeliets sammenheng (Matt 6,9–15) fremstår bønnen som et eksempel på hvordan man skal be naturlig og enkelt, ikke som en uforanderlig formel, jf. v. 5–8. Den avvikende og kortere ordlyden i Luk 11,2–4 viser at ulike former av bønnen har vært i bruk i urkristen tid. Jesus har formulert bønnen ut fra en jødisk bønnetradisjon med røtter i GT. Særlig gjelder det jødenes såkalte kaddisj-bønn, som taler om at Guds navn skal helliges og hans rike opprettes. Bruken av flertallspronomen (vi, vårt, oss) viser at Herrens bønn er formulert som en bønn for disippelfellesskapet. Mens Herrens bønn hos Lukas har 6 ledd, består bønnen etter Matteusversjonen av 7 ledd: Tiltalen og 3 + 3 bønner; de tre første bønnene er konsentrert om Guds sak og Guds ære («du/din/ditt»), mens de tre siste er orientert mot menneskene og vårt daglige liv i verden («vi/oss/vårt»).

Matt 6,9 Vår Far i himmelen
Tiltalen «Vår Far» i en bønn til Gud svarer til hva vi ellers vet om Jesu egen tiltale til Gud i bønn, se Matt 11,25f; 26,39. Og Paulus antyder i Gal 4,6 og Rom 8,15f at det å kunne si «Abba, Far!» er et særkjenne for de kristne. Paulus bruker åpenbart her det arameiske ordet for far, abba, fordi han er bundet av en eldre tradisjon.

Uttrykket «Far i himmelen» er en betegnelse på Gud som går igjen flere ganger i Matt (5,16; 5,45; 6,1; 18,14). Tilføyelsen viser at Gud er den opphøyde og allmektige, forskjellig fra vår jordiske far. Ordet «himmelen» står i grunnteksten i flertall, påvirket av hebraisk språkbruk, for å betegne himmelen i overført mening som Guds bolig. Når bønnen overføres til gresk språkområde, kan entall brukes, slik f.eks. i den liturgiske «håndboken» Didaché fra før 100 e.Kr.

Matt 6,9f La navnet ditt helliges
Alle de tre første bønnene har på gr. imperativ 3. person, den første dessuten i passiv. På norsk finnes ikke dette, og vi må ty til ulike omskrivninger, enten med en ønskende konjunktivform (NO 30), eller med hjelpeverbet «la», som har hundreårig hevd på nynorsk, og som kom inn i bokmål med NO 78/85.
Passivformen «helliges» i den første bønnen åpner for en saklig sett dobbel subjektsbestemmelse: Menneskene skal hellige Guds navn ved å ære ham og holde hans bud (3 Mos 22,32; jf. 19,2; 20,7f.26). Og Gud selv skal hellige sitt navn ved å opprette sitt rike i kraft og gjøre slutt på all urett, ondskap og lidelse i verden.

Matt 6,11 vårt daglige brød
Det greske ordet for «daglig», epiousios, er praktisk talt ukjent i greske tekster utenom Herrens bønn, men er trolig dannet som et adjektiv til et vanlig ord for «morgendag» og betyr altså noe slikt som «morgendaglig». På Jesu tid var det vanlig at en dagarbeider fikk lønnen utbetalt om kvelden etter endt arbeidstid og så måtte skaffe seg mat for morgendagens arbeid. Tilsvarende fikk en soldat utdelt dagsrasjonen for neste dag kvelden i forveien. I denne bønnen ber vi altså om at Gud i dag (Luk: «hver dag») må gi oss det nødvendigste til livets opphold for morgendagen, så vi kan møte den uten bekymringer (jf. Matt 6,34). Det har også vært vanlig å tolke bønnen slik at den sikter på den åndelige mat som gir evig liv i Guds rikes morgendag (jf. Matt 4,4; Joh 6,49–51).

Matt 6,12 og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere
Grunntekstens uttrykk svarer til språkbruken i juridisk-økonomisk sammenheng (jf. 7,41–43; 16,6–7) og kunne parafraseres slik: Ettergi (slett) skylden (gjelden) vår, slik også vi ettergir (sletter) gjelden (skylden) til dem som har gjeld til oss (skylder oss noe). En alternativ oversettelse av det tradisjonelle «skyldnere » kan være «dem som står i skyld til oss».

Matt 6,13 Og la oss ikke komme i fristelse
Det greske ordet som er oversatt med «fristelse» (peirasmós), kan også bety «prøvelse», «det å bli satt på prøve». Verbformen som tradisjonelt er oversatt «led … inn», har her trolig en såkalt permissiv (tillatende) karakter, og hele bønnen kan omskrives slik: «Tillat ikke at jeg blir satt på en slik prøve at jeg faller i syndens makt.» (Jf. Job 1,6 – 2,10; Matt 26,41.) Jesu disipler skal få be om å bli bevart mot all fristelse og ondskap, ikke minst mot fristelsen til å falle fra på grunn av lidelsene i forfølgelsestider (Matt 24,19–22. Jf. også Jak 1,13 og 1 Kor 10,13).

Lovprisningen til slutt mangler i de eldste håndskriftene. Det var helt selvsagt for en som hadde vokst opp med bønnene i GT og i jødedommen, at en bønn ble avsluttet med lovprisning (se f.eks. 1 Krøn 29,11), og det var ikke nødvendig å skrive den ned. Når Herrens bønn etter hvert fikk en fast liturgisk funksjon, ble lovprisningen også tatt med i teksten (slik f.eks. i den liturgiske «håndboken» Didaché fra før 100 e.Kr.).

Fadervår 1550–2005
Samlet av Hans Johan Sagrusten med forbehold om enkelte ortografiske avvik.
Se også Sagrustens foredrag: Link

Christian IIIs bibel 1550 (i Resen-Svanings oversettelse 1607/47): 

Vor Fader i Himmelen.
Helligt vorde dit Naffn.
Tilkome dit Rige.
Vorde din Villie
paa Jorden som i Himmelen.
Giff oss i dag vort daglige Brød.
Oc forlad oss vor Skyld
som wi forlade vore Skyldener.
Oc leed os icke i Fristelse.
Men frelss oss fra ont.
Thi Rigit er dit oc Krafft oc Herlighed i Ewighed.
Amen.

Vor Fader, du som est i Himlene;
helliget vorde dit Navn;
komme dit Rige;
ske din Villie,
som i Himmelen, (saa) og paa Jorden.
Giv os i dag vort daglige Brød;
og forlad os vore Skylder
saa som vi og forlade vore Skyldnere;
og led os ikke i Fristelse
men frie os fra det onde
thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed.
Amen.

Fredrik IIIs Huus- og Reyse-bibel 1670:  NO 1819/30 (v/BFBS til 1894):
 
Vor Fader, som er i Himmelen!
Helligt vorde dit Navn!
Tilkomme dit Rige!
Vorde din Villie
paa Jorden, som i Himmelen!
Giv os i dag vort daglige Brød!
Og forlad os vor Skyld,
som vi forlade vore Skyldnere!
Og leed os ikke i Fristelse!
Men frels os fra ont!
Thi Riget er dit, og Kraft, og Herlighed, i Evighed!
Amen.

Vor Fader, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit Navn;
komme dit Rige;
ske din Villie,
som i Himmelen, saa og paa Jorden;
giv os i dag vort daglige Brød;
og forlad os vor Skyld,
saa som vi og forlade vore Skyldnere;
og led os ikke ind i Fristelse,
men fri os fra det Onde;
thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed.
Amen.

NO 1873

Fader vor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit Navn;
komme dit Rige;
ske din Vilje,
som i Himmelen, saa og paa Jorden;
giv os i dag vort daglige Brød,
og forlad os vor Skyld,
som vi og forlade vore Skyldnere;
og led os ikke ind i Fristelse,
men frels os fra det onde!
Thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed. Amen.

NT 1889 nyn: 
 
Fader Vaar, du som er i Himlom!
Helgat verte ditt Namn!
Tilkome ditt Rike!
Verte din Vilje,
som i Himmelen, so og paa Jordi!
Giv oss vaart daglege Braud i dag!
Og forlat oss vaar Skyld,
liksom me forlata deim,
som ero oss skulduge!
Og før oss ikkje inn i Freisting!
Men frels oss fraa det Vonde!
For ditt er Riket og Magti og Æra i alle Æva. Amen.

NT 1899 nyn: 
 
Fader vaar, du som er i himlom!
Ditt Namn verte helgat!
Ditt rike kome!
Din vilje verte
som i himmelen, so og paa jordi!
Giv oss i dag vaart daglege Brød!
Og forlat oss vaar Skyld,
liksom me forlæt deim,
som er oss skulduge!
Og før oss ikkje inn i Freisting!
Men frels oss fraa det vonde!
For ditt er Riket og Magti og Æra i alle Æva. Amen.
 
Alexander Seippel 1915:
 
Far vaar i himmelen.
Lat ditt namn helgast!
Lat ditt rike koma!
Lat din vilje raada
paa jordi, som i himmelen!
Gjev oss i dag det daglege braude vaart.
Og ettergjev oss skuldi vaar,
som me òg gjer med skuldmennan vaare!
Og før oss inkje ut i freisting.
Men frels oss fraa det vonde.

NO 1921 nyn: 

Fader vaar, du som er i himmelen!
Lat namnet dit helgast;
lat riket dit koma;
lat viljen din raada
på jordi so som i himmelen.
gjev oss i dag vårt daglege brød;
og forlat oss vår skuld,
som me og forlet våre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting;
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og magti og æra i all æva! Amen.

NO 1904 bm: 

Fader vor, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit Navn;
komme dit Rige;
ske din Vilje,
som i Himmelen, saa og paa Jorden;
giv os idag vort daglige Brød;
og forlad os vor Skyld,
som og vi forlader vore Skyldnere;
og led os ikke ind i Fristelse;
men fri os fra det onde.
Thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighet. Amen.

NO 1938 nyn: 

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast;
lat riket ditt koma;
lat viljen din råda
på jordi so som i himmelen;
gjev oss i dag vårt daglege brød;
og forlat oss vår skuld,
som me og forlet våre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting;
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt,
og makti og æra i all æva. Amen.

NO 1930 bm:

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.

Ungd. oms. 1961, nyn:
Fader vår, du som er i himmelen!
La namnet ditt helgast!
La riket ditt koma!
La viljen din rå
på jorda som i himmelen!
Gjev oss i dag vårt daglege brød!
Og forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn!
Og før oss ikkje ut i freisting;
men frels oss frå det vonde!
[For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen]

Ungd.overs 1959, bm:

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn bli helliget!
La ditt rike komme!
La din vilje skje
på jorden som i himmelen!
Gi oss i dag vårt daglige brød!
Og forlat oss vår skyld,
liksom vi forlater våre skyldnere!
Og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde!
[For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.]

Erik Gunnes 1968:

Du vår far i himlene!
La ditt navn lyse blant oss,
og opprett ditt rike;
som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!
Gi oss det brød vi trenger i dag.
Tilgi oss hva vi har forbrutt,
som vi også har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.
Og bring oss ikke i fristelsens vold,
men riv oss ut av det ondes makt!

Acta 1973:

Vår Far, du som er i himmelen,
la ditt navn bli holdt hellig!
La ditt rike komme!
La din vilje skje,
som i himmelen så og på jorden!
Gi oss i dag vårt daglige brød!
Og forlat oss vår skyld,
som og vi forlater våre skyldnere!
Og før oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde!
For Riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.

NO 1978 nyn:

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda
på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.

NO 1978 bm:

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje
på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Norsk Bibel 1994, nyn: 

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda
på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Og forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Og før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.

Norsk Bibel 1988, bm:

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

Bibelen Guds Ord 1997:

Fader vår, Du som er i himmelen,
helliget være Ditt navn.
Komme Ditt rike.
Skje Din vilje,
som i himmelen, så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For riket er Ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jacob Jervell 2002:

Vår Far, du som er i himmelen,
Hellige ditt navn,
Komme ditt rike.
Skje din vilje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag brødet for dagen,
Forlat oss vår skyld,
som vi forlater skyld mot oss.
Led oss ikke ut i prøvelser,
men frels oss fra det onde.

Rev. tekst 2004, nyn:  

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda
slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld,
slik vi òg tilgjev våre skuldmenn.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
*For riket er ditt,
og makta og æra i all æve. Amen

Rev. tekst 2004, bm:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik vi også tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen*

Det nye testamentet 2005, nyn: 

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda
slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld,
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt
og makta og æra i all æve.
Amen.

Det nye testamentet 2005, bm:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.

Sverige:

Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen.

Danmark:

Vor Fader, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit Navn;
komme dit Rige;
ske din Villie,
som i Himmelen således også på Jorden;
giv os i dag vort daglige Brød:
og forlad os vor Skyld,
som også vi forlade* vore Skyldnere;
og led os ikke i Fristelse;
men fri os fra det onde;
[thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]*
[* Ordene mangle i de ældste Håndskrifter.]

Svensk 1917: 
(Forkl. til Svensk 1917) 
I enlighet med vår tids språk skulle bönen lyda:
"Du vår Fader, som är i himmelen!
Må ditt namn hållas heligt;
låt ditt rike komma;
ske din vilja på jorden,
såsom den sker i himmelen;
giv oss i dag vårt dagliga bröd;
och förlåt oss, vad vi hava brutit,
såsom vi förlåta dem som hava brutit mot oss;
och för oss icke in i frestelse,
utan fräls oss från det onda (eller: från den onde)

Dansk, 1931: 
 
Anna Sophie og Paul Seidelin 1974: 

Vor Fader i himmelen!
Lad dit Navn holdes helligt,
dit Rige komme,
din vilje ske,
som i Himmelen, således også på Jorden.
Giv os det brød, vi har brug for i dag,
og eftergiv os vor skyld,
som vi eftergiver dem, der skylder os.
Før os ikke ud i prøvelse*,
men frels os fra det Onde.
For dit er Riget og Magten og Æren i Evighed. Amen.

Svenska Folkbibeln 1996/98: 
 
Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike.
Ske din vilja
på jorden liksom den sker i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.*
[* En del handskrifter har en lovprisande avslutning:
"Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen."]

Svensk, Bibel 2000:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd
för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Dansk 1992: 

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,* *
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;*
giv os i dag vort daglige brød,*
og forlad os vor skyld,
som også vi* forlader vore skyldnere,*
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra* det onde.*
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.*

Å be Fader vår i dag.
Tekstmeditasjon av prosjektleder og forlagsredaktør i Det Norske Bibelselskap, Hans-Olav Mørk

Vår far i himmelen.
Jordiske fedre er sårbare. De møter en lengsel hos sine barn som de bare sjelden kan oppfylle helt og fullt: lengselen etter en som ser dem sant og elsker dem for hva de er. Slik er vår andre far, vår annerledes far, vår egentlige Far. Vår far i himmelen.

La navnet ditt helliges.
Gud er høyt hevet over oss. Men Gud er også i dypet under oss. Slik taler Den hellige: «I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.»  Dette er en bønn om at Gud må vise oss og alle sin annerledeshet – både sin høyhet og sin barmhjertighet. Og en bønn om at vi og alle må forholde oss til Gud som Den hellige.

Ra riket ditt komme.
En god konge hersker ikke med makt, men ved å vinne sine landsmenns kjærlighet. Mange forsøker å erobre Gudsbildet i vår tid, for å overbevise oss om at Gud er en hersker som helst hugger hodet av sine fiender. Hvor annerledes han er, Menneskesønnen, som står i skråningen ned mot Gennesaretsjøen og roper ut til alt folket: «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres!».

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
På kne i Getsemane ber Jesus denne bønnen: «Min Far! Kan ikke dette begeret gå meg forbi, men må jeg drikke det, så la viljen din skje.»  Kjærlighetens vei er noen ganger uforståelig, fordi den går gjennom døden. En gang skal vi se klart hvorfor det måtte være slik: når vi selv har gått gjennom døden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.
«Gi oss …». Det er avhengighet, forventning, ydmykhet. På latin heter ydmykhet humilitas og har samme rot som humus, jord. Jorden er åpen for å ta imot såkornet. Slik er mennesket åpent og forventningsfylt vendt mot Gud for å ta imot alle gode ting fra Guds hånd. Eller prisgitt sin egen grådighet og bekymring.

Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
«Helt siden jeg var gutt, har dette vært en umulig bønn for meg», sier stemmen i telefonen. «Det må jo være omvendt. Fordi Gud har tilgitt oss så enormt mye, må også vi tilgi. Derfor bør denne bønnen lyde slik: ’Som du har tilgitt, hjelp du oss å tilgi.’» «Du har rett», svarer jeg. «Jesus fortalte om en som først fikk ettergitt en milliard og etterpå kastet sin kollega i fengsel fordi han skyldte ham hundre tusen. Dette er en bønn om at vi ikke må være slik»

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
«Jeg kan ikke be denne bønnen», sier en annen stemme i telefonen. «Jeg vet at jeg aldri kommer ut av fristelser og prøvelser. Bønnen bør lyde: La oss ikke falle i fristelse». «Du har rett», svarer jeg. «Og om vi faller i fristelse, er den største fristelsen å bli fortvilet og miste troen på at Gud kan tilgi og reise oss opp igjen. Men lever vi i denne bønnens sårbarhet, er vi mest usårlige. For da er vi nærmest Gud.»

Herrens bønn med musikk av Egil Hovland

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO